pozyczka

 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

szkola

 

 

 

Nauka, przyjaźń i przygoda

 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Braciejówce przyjęła imię  słynnego Polaka, wszechstronnego człowieka, wybitnego humanisty, odważnego i zawsze dążącego do prawdy uczonego.  To zobowiązuje!

Motto:„ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” Jan Paweł II

W naszej szkole:

 •        dajemy od siebie więcej niż od nas oczekują,
 •        okazujemy szacunek wszystkiemu co żyje,
 •        doszukujemy się w ludziach dobra,
 •        nie lekceważymy potęgi przebaczenia,
 •       szanujemy tradycje
 •        organizujemy uroczystości środowiskowe
 •           uczniowie osiągają sukcesy i rozwijają swoje zdolności.

  Szkoła zapewnia

 • wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy programowej i umiejętności samokształcenia oraz korzystania z nowoczesnych źródeł informacji
 • kształcenie umiejętności komunikacji i współpracy
 • przygotowanie do dalszych etapów edukacji, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań   i kształcenia uzdolnień
 • kształcenie postaw zgodnych z nauczaniem Jana Pawła II - szacunku dla drugiego człowieka
 • naukę w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, indywidualne traktowanie każdego ucznia

Szkoła posiada

 • certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • wysokie osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych przedmiotowych, sportowych i artystycznych
 • bardzo dobre wyniki sprawdzianów kompetencji po klasie VI
 • zespół wyspecjalizowanych nauczycieli
 • dobrze wyposażone, kolorowe sale lekcyjne przyjazne uczniom
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu
 • salę gimnastyczną i liczny sprzęt sportowy
 • dostęp do biblioteki multimedialnej z Internetem – lekcje biblioteczne, spotkania z książką
 • salę gier i zabaw, salę multimedialną

Szkoła oferuje

 • nauczanie języka angielskiego i informatyki od klasy pierwszej      w małych grupach
 • bogatą ofertę kół zainteresowań przedmiotowych, artystycznych i sportowych – zgodną z potrzebami uczniów
 • naukę pływania w kl. IV
 • zajęcia wyrównawcze z elementami reedukacji
 • zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – wdrażanie do bezpieczeństwa, programy Owoce w szkole, Szklanka Mleka, Cukierki, Stop Przemocy
 • prezentowanie talentów i osiągnięć dzieci w ramach imprez szkolnych i środowiskowych - Dzień Patrona, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Dzień Samorządności
 • aktywne uczestnictwo uczniów w kulturze i turystyce - wycieczki, zielona szkoła, rajdy, wyjazdy do teatru, kina i muzeów
 • partnerską współpracę z rodzicami oraz systematyczną informację zwrotną o postępach dziecka w nauce i zachowaniu
 • ciekawe spotkania i warsztaty dla uczniów, a także rodziców

 

strzalka lewa