pozyczka

inowacje2019

inowacja192

TUprojektujemy1

    PODSUMOWANIE PROJEKTU

,,PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA“

 

P2019

 

 

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Zespół Szkolno – Przedszkolny w Braciejówce (gmina Olkusz, województwo małopolskie), od września do grudnia 2018r. brał udział w Międzynarodowym Projekcie „Piękna Nasza Polska Cała“. Zrealizowaliśmy 13 z 20 zaproponowanych zadań. W realizację patriotycznego projektu zaangażowali się wszyscy nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki oraz rodzice .
Wykonane zadania:
Zadanie nr 1 – wszyscy uczniowie oraz dzieci z przedszkola nauczyły się czterech zwrotek hymnu pań-stwowego. Hymn został odśpiewany podczas ślubowania klasy pierwszej oraz 9 listopada o godzinie 11.11 w czasie ogólnopolskiej akcji „Rekord dla niepodległej“.
Zadanie nr 3 – uczniowie klasy VIII i VII przygotowali akademię z okazji Święta 11 Listopada.
Zadanie nr 4 – uczniowie klas IV-VIII uczyli się patriotycznych pieśni. Były to m.in. „Rota“, „Wojenko, wo-jenko“, „Rozkwitały pąki białych róż“, „Piechota“, „Ułani“ i inne. W dniu 9 listopada, po uroczystej akademii zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Pomocą były przygotowane własnoręcznie przez uczniów śpiewniczki.
Zadanie nr 5 – nasza szkoła uczestniczy w europejskim programie Erasmus +. W związku z tym przybyli do nas w grudniu goście ze szkół we Francji oraz Niemiec. Na spotkanie pożegnalne przygotowaliśmy dla nich program artystyczny, w którym chcieliśmy pokazać nasza historię i tradycje. Zaprezentowaliśmy m.in. nasz taniec narodowy „krakowiak“ w wykonaniu uczniów klasy VIII. Ponadto jedną z wielu wręczanych naszym gościom pamiątek były pierniki w kształcie Polski, udekorowane w barwach narodowych.
Zadanie nr 6 – uczniowie klas I i II uczyli się wierszy patriotycznych: Władysława Bełzy „Katechizm pol-skiego dziecka“ i Czesława Janczarskiego „Powiewa flaga“. Ponadto braliśmy udział w szkolnym i miejsko-gminnym konkursie recytatorskim pt ,,100 lat niepodległości – dziecięca poezja patriotyczna“. Uczniowie zaprezentowali wiersze: Cz. Janczarskiego ,,Piękna jest nasza ziemia“, L.J. Kerna ,,Nasze podwórko“ i W. Chotomskiej ,,Twój dom“.
Zadanie nr 7 – kąciki patriotyczne i gazetki ścienne pojawiły się już we wrześniu na głównym holu, w salach lekcyjnych i w świetlicy szkolnej. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego wszystkie sale szkoły i przedszkola zostały pięknie przystrojone w barwy biało-czerwone i symbole narodowe.
Zadanie nr 8 – klasa VII przygotowała grupową pracę plastyczną „Strój ludowy naszego regionu“.
Zadanie nr 10 – uczniowie z klas I, II i IV brali udział w warsztatach kulinarnych z pieczenia kruchych cia-steczek. Zajęcia prowadzone były w regionalnej osadzie młynarskiej „Boroniówka“ w Ojcowskim Parku Naro-dowym. Dzieci poznały technikę wyrabiania kruchego ciasta i własnoręcznie wykonały pyszne ciasteczka. Do-datkowo poznały pracę młynarza i zobaczyły jak miele się mąkę.
Zadanie nr 12 – komputerowo wykonaliśmy piękną widokówkę naszej miejscowości, którą wysłaliśmy do Pani Ludmiły, inicjatorki i pomysłodawczyni projektu. Serdecznie Panią jeszcze raz pozdrawiamy !
Zadanie nr 13 – napisz kartkę Bohaterom. Wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki dołączyli do ogólnopol-skiej akcji BohaterON. Wspólnie z wychowawcami napisali pocztówki, które zaadresowali do powstańców.
Zadanie nr 16 - 16 października jest w naszej szkole dniem Patrona, którym jest Jan Paweł II. Aby godnie upamiętnić naszego wielkiego Patrona oraz przypadające w tym roku najważniejsze wydarzenie – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, posadziliśmy na terenie przyległym do szkoły „Dąb Pamięci“, jako symbol życia i wolności.
Zadanie nr 18 – „Szlakiem historii” - w celu pogłębienia wiadomości z zakresu historii regionalnej w kontekście odzyskania niepodległości i kształtowania postaw patriotycznych, klasa V odbyła wycieczkę do pobliskiego Olkusza. Tam pod kierunkiem historyka zwiedzili Rynek, gotycką Bazylikę, Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Muzeum Afrykanistyczne, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Kolekcję Minerałów i Skamieniałości Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Uczniowie zatrzymali się także przed po-mnikiem i obeliskiem dwóch wielkich patriotów Józefa Piłsudskiego i Stefana Buchowieckiego oddając im cześć.
Zadanie nr 20 – zawody sportowe „Biało – czerwoni” – W dniu 9 listopada po uroczystej akademii, odbyły się zawody sportowe. Przedstawiciele klas I - VIII wspólnie z wychowawcami wzięli udział w sztafecie dla Nie-podległej. Bieg z flagą narodową na miejscowym boisku zrobił na uczniach i mieszkańcach wioski duże wraże-nie.
Dodatkowo, poza wymienionymi zadaniami zorganizowaliśmy :
• „Śniadanie z Marszałkiem Piłsudskim“. Realizując, jak co roku program profilaktyczny „Śniadanie daje moc“ i jednocześnie nawiązując do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, do uroczystego śniadania zasiadł z naszymi uczniami i nauczycielami Józef Piłsudski z rodziną. Dzięki inscenizacji przy-gotowanej przez uczniów klas V-VIII przenieśliśmy się w czasy 20- lecia międzywojennego. Dowiedzie-liśmy się jak w tamtym czasie wyglądała kuchnia chłopska, mieszczańska i szlachecka. Uczniowie i rodzice przygotowali na tę okazję potrawy w barwach biało – czerwonych.
• Warsztaty plastyczne dla uczniów klas I i II. Uczniowie wykonali godła narodowe techniką wyklejanki z bibuły.
• Uczniowie młodszych klas obejrzeli film patriotyczny „Polak mały“ i wysłuchali prelekcji na temat sym-boli narodowych.
Czas realizacji Projektu, był dla nas czasem wytężonej pracy, ale i prawdziwej lekcji patriotyzmu i miłości do naszej „Małej i Dużej Ojczyzny“. Serdecznie dziękujemy, że mogliśmy w nim uczestniczyć i gratulujemy Pani Ludmile wspaniałego pomysłu!

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce

Innowacja pedagogiczna „Bliżej lasu" zrealizowana

blasu2016

 

W roku szkolnym 2015/2016, w klasach IV - VI została wdrożona innowacja pedagogiczna ,,Bliżej lasu". Była realizowana podczas zajęć pozalekcyjnych na kole przyrodniczym. Innowacją byli objęci chętni uczniowie z wyżej wymienionych klas.

       Istotnym założeniem innowacji było, by poznawanie przyrody odbywało się przez interaktywne prowadzenie zajęć i nauczanie przez aktywne i twórcze doświadczanie przyrody.

       W każdym tygodniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach na których mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, doświadczania i poznawania jej wszystkimi zmysłami a przede wszystkim jej samodzielnego odkrywania. Zajęcia koła przyrodniczego prowadzone były w sali dydaktycznej i w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education. Istotnym założeniem każdych zajęć było danie dzieciom możliwości realizowania własnych pomysłów i podejmowania prób zrozumienia funkcjonowania przyrody. Kluczem tych zajęć było oddziaływanie na różne zmysły, które rzadko są stymulowane w edukacji tradycyjnej - węch, smak, dotyk.

       Las jest wyjątkowym miejscem do prowadzenia działań edukacyjnych. Na wyciągnięcie ręki dostępni są w nich interesujący przedstawiciele różnych gatunków organizmów, można tu obserwować różne zjawiska i procesy przyrodnicze. Dlatego też odwoływano się do tych elementów przyrody, z jakimi dzieci mają szansę spotkać się na co dzień, i będą inspiracją do późniejszych samodzielnych obserwacji. Ponadto podczas realizacji programu współpracowano z Nadleśnictwem Olkusz i pracującymi w nim specjalistami. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami ds. edukacji leśnej nt. ,,Praca leśnika” i ,,Las jako skarbiec życia" oraz warsztatach terenowych ,,Od nasionka do sadzonki" na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego Pomorzany.

Uczestnictwo w programie pozwoliło naszym uczniom na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności, a także na poznanie zasobów przyrodniczych środowiska lokalnego. Oprócz zdobytej wiedzy uczniowie rozwijali twórcze myślenie i współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów, co niewątpliwie przyczyniło się do integracji społeczności szkolnej. Realizacja programu pozwoliła na podniesienie poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego i ekologicznego uczniów naszej szkoły. Stali się oni bardziej wrażliwi i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.

Po zakończeniu innowacji dokonano ewaluacji wśród uczniów. Z analizy ankiet, skierowanych do uczniów wynika, że innowacja była bardzo ciekawa. Uczniowie pozytywnie ocenili przeprowadzone zajęcia i uznali je za przydatne. Obserwując uczniów na zajęciach, można było zauważyć, że chętnie przystępują do wszelkich zadań, które mają charakter doświadczenia i eksperymentu. Lekcje zawierające tego typu działania wyzwalały w uczniach większą aktywność, chęć do działania, prowokowały pytania, prowadziły do szybszego i częstszego formułowania wniosków oraz ogólnie wzmagały zainteresowanie prezentowanymi treściami przyrodniczymi. Dotyczyło to zarówno uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w procesie nauczania jak i uczniów słabszych.