pozyczka

TUprojektujemy1

    PODSUMOWANIE PROJEKTU

,,PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA“

 

P2019

 

 

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Zespół Szkolno – Przedszkolny w Braciejówce (gmina Olkusz, województwo małopolskie), od września do grudnia 2018r. brał udział w Międzynarodowym Projekcie „Piękna Nasza Polska Cała“. Zrealizowaliśmy 13 z 20 zaproponowanych zadań. W realizację patriotycznego projektu zaangażowali się wszyscy nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki oraz rodzice .
Wykonane zadania:
Zadanie nr 1 – wszyscy uczniowie oraz dzieci z przedszkola nauczyły się czterech zwrotek hymnu pań-stwowego. Hymn został odśpiewany podczas ślubowania klasy pierwszej oraz 9 listopada o godzinie 11.11 w czasie ogólnopolskiej akcji „Rekord dla niepodległej“.
Zadanie nr 3 – uczniowie klasy VIII i VII przygotowali akademię z okazji Święta 11 Listopada.
Zadanie nr 4 – uczniowie klas IV-VIII uczyli się patriotycznych pieśni. Były to m.in. „Rota“, „Wojenko, wo-jenko“, „Rozkwitały pąki białych róż“, „Piechota“, „Ułani“ i inne. W dniu 9 listopada, po uroczystej akademii zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Pomocą były przygotowane własnoręcznie przez uczniów śpiewniczki.
Zadanie nr 5 – nasza szkoła uczestniczy w europejskim programie Erasmus +. W związku z tym przybyli do nas w grudniu goście ze szkół we Francji oraz Niemiec. Na spotkanie pożegnalne przygotowaliśmy dla nich program artystyczny, w którym chcieliśmy pokazać nasza historię i tradycje. Zaprezentowaliśmy m.in. nasz taniec narodowy „krakowiak“ w wykonaniu uczniów klasy VIII. Ponadto jedną z wielu wręczanych naszym gościom pamiątek były pierniki w kształcie Polski, udekorowane w barwach narodowych.
Zadanie nr 6 – uczniowie klas I i II uczyli się wierszy patriotycznych: Władysława Bełzy „Katechizm pol-skiego dziecka“ i Czesława Janczarskiego „Powiewa flaga“. Ponadto braliśmy udział w szkolnym i miejsko-gminnym konkursie recytatorskim pt ,,100 lat niepodległości – dziecięca poezja patriotyczna“. Uczniowie zaprezentowali wiersze: Cz. Janczarskiego ,,Piękna jest nasza ziemia“, L.J. Kerna ,,Nasze podwórko“ i W. Chotomskiej ,,Twój dom“.
Zadanie nr 7 – kąciki patriotyczne i gazetki ścienne pojawiły się już we wrześniu na głównym holu, w salach lekcyjnych i w świetlicy szkolnej. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego wszystkie sale szkoły i przedszkola zostały pięknie przystrojone w barwy biało-czerwone i symbole narodowe.
Zadanie nr 8 – klasa VII przygotowała grupową pracę plastyczną „Strój ludowy naszego regionu“.
Zadanie nr 10 – uczniowie z klas I, II i IV brali udział w warsztatach kulinarnych z pieczenia kruchych cia-steczek. Zajęcia prowadzone były w regionalnej osadzie młynarskiej „Boroniówka“ w Ojcowskim Parku Naro-dowym. Dzieci poznały technikę wyrabiania kruchego ciasta i własnoręcznie wykonały pyszne ciasteczka. Do-datkowo poznały pracę młynarza i zobaczyły jak miele się mąkę.
Zadanie nr 12 – komputerowo wykonaliśmy piękną widokówkę naszej miejscowości, którą wysłaliśmy do Pani Ludmiły, inicjatorki i pomysłodawczyni projektu. Serdecznie Panią jeszcze raz pozdrawiamy !
Zadanie nr 13 – napisz kartkę Bohaterom. Wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki dołączyli do ogólnopol-skiej akcji BohaterON. Wspólnie z wychowawcami napisali pocztówki, które zaadresowali do powstańców.
Zadanie nr 16 - 16 października jest w naszej szkole dniem Patrona, którym jest Jan Paweł II. Aby godnie upamiętnić naszego wielkiego Patrona oraz przypadające w tym roku najważniejsze wydarzenie – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, posadziliśmy na terenie przyległym do szkoły „Dąb Pamięci“, jako symbol życia i wolności.
Zadanie nr 18 – „Szlakiem historii” - w celu pogłębienia wiadomości z zakresu historii regionalnej w kontekście odzyskania niepodległości i kształtowania postaw patriotycznych, klasa V odbyła wycieczkę do pobliskiego Olkusza. Tam pod kierunkiem historyka zwiedzili Rynek, gotycką Bazylikę, Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Muzeum Afrykanistyczne, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Kolekcję Minerałów i Skamieniałości Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Uczniowie zatrzymali się także przed po-mnikiem i obeliskiem dwóch wielkich patriotów Józefa Piłsudskiego i Stefana Buchowieckiego oddając im cześć.
Zadanie nr 20 – zawody sportowe „Biało – czerwoni” – W dniu 9 listopada po uroczystej akademii, odbyły się zawody sportowe. Przedstawiciele klas I - VIII wspólnie z wychowawcami wzięli udział w sztafecie dla Nie-podległej. Bieg z flagą narodową na miejscowym boisku zrobił na uczniach i mieszkańcach wioski duże wraże-nie.
Dodatkowo, poza wymienionymi zadaniami zorganizowaliśmy :
• „Śniadanie z Marszałkiem Piłsudskim“. Realizując, jak co roku program profilaktyczny „Śniadanie daje moc“ i jednocześnie nawiązując do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, do uroczystego śniadania zasiadł z naszymi uczniami i nauczycielami Józef Piłsudski z rodziną. Dzięki inscenizacji przy-gotowanej przez uczniów klas V-VIII przenieśliśmy się w czasy 20- lecia międzywojennego. Dowiedzie-liśmy się jak w tamtym czasie wyglądała kuchnia chłopska, mieszczańska i szlachecka. Uczniowie i rodzice przygotowali na tę okazję potrawy w barwach biało – czerwonych.
• Warsztaty plastyczne dla uczniów klas I i II. Uczniowie wykonali godła narodowe techniką wyklejanki z bibuły.
• Uczniowie młodszych klas obejrzeli film patriotyczny „Polak mały“ i wysłuchali prelekcji na temat sym-boli narodowych.
Czas realizacji Projektu, był dla nas czasem wytężonej pracy, ale i prawdziwej lekcji patriotyzmu i miłości do naszej „Małej i Dużej Ojczyzny“. Serdecznie dziękujemy, że mogliśmy w nim uczestniczyć i gratulujemy Pani Ludmile wspaniałego pomysłu!

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce

Innowacja pedagogiczna „Bliżej lasu" zrealizowana

blasu2016

 

W roku szkolnym 2015/2016, w klasach IV - VI została wdrożona innowacja pedagogiczna ,,Bliżej lasu". Była realizowana podczas zajęć pozalekcyjnych na kole przyrodniczym. Innowacją byli objęci chętni uczniowie z wyżej wymienionych klas.

       Istotnym założeniem innowacji było, by poznawanie przyrody odbywało się przez interaktywne prowadzenie zajęć i nauczanie przez aktywne i twórcze doświadczanie przyrody.

       W każdym tygodniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach na których mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, doświadczania i poznawania jej wszystkimi zmysłami a przede wszystkim jej samodzielnego odkrywania. Zajęcia koła przyrodniczego prowadzone były w sali dydaktycznej i w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education. Istotnym założeniem każdych zajęć było danie dzieciom możliwości realizowania własnych pomysłów i podejmowania prób zrozumienia funkcjonowania przyrody. Kluczem tych zajęć było oddziaływanie na różne zmysły, które rzadko są stymulowane w edukacji tradycyjnej - węch, smak, dotyk.

       Las jest wyjątkowym miejscem do prowadzenia działań edukacyjnych. Na wyciągnięcie ręki dostępni są w nich interesujący przedstawiciele różnych gatunków organizmów, można tu obserwować różne zjawiska i procesy przyrodnicze. Dlatego też odwoływano się do tych elementów przyrody, z jakimi dzieci mają szansę spotkać się na co dzień, i będą inspiracją do późniejszych samodzielnych obserwacji. Ponadto podczas realizacji programu współpracowano z Nadleśnictwem Olkusz i pracującymi w nim specjalistami. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami ds. edukacji leśnej nt. ,,Praca leśnika” i ,,Las jako skarbiec życia" oraz warsztatach terenowych ,,Od nasionka do sadzonki" na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego Pomorzany.

Uczestnictwo w programie pozwoliło naszym uczniom na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności, a także na poznanie zasobów przyrodniczych środowiska lokalnego. Oprócz zdobytej wiedzy uczniowie rozwijali twórcze myślenie i współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów, co niewątpliwie przyczyniło się do integracji społeczności szkolnej. Realizacja programu pozwoliła na podniesienie poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego i ekologicznego uczniów naszej szkoły. Stali się oni bardziej wrażliwi i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.

Po zakończeniu innowacji dokonano ewaluacji wśród uczniów. Z analizy ankiet, skierowanych do uczniów wynika, że innowacja była bardzo ciekawa. Uczniowie pozytywnie ocenili przeprowadzone zajęcia i uznali je za przydatne. Obserwując uczniów na zajęciach, można było zauważyć, że chętnie przystępują do wszelkich zadań, które mają charakter doświadczenia i eksperymentu. Lekcje zawierające tego typu działania wyzwalały w uczniach większą aktywność, chęć do działania, prowokowały pytania, prowadziły do szybszego i częstszego formułowania wniosków oraz ogólnie wzmagały zainteresowanie prezentowanymi treściami przyrodniczymi. Dotyczyło to zarówno uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w procesie nauczania jak i uczniów słabszych.

      

 


„Akademia Małego Czytelnika” w tym roku szkolnym zakończona

akademia2016

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w ramach współpracy z Biblioteką w Braciejówce mieszczącą się w budynku szkoły zrealizowała innowację pedagogiczną Akademia Małego Czytelnika.

Realizacja innowacji odbywała się w ramach edukacji wczesnoszkolnej, skierowana była do wszystkich uczniów klasy I, II i III. Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie raz w miesiącu dla każdej klasy.

Głównym celem programu było popularyzowanie czytelnictwa. Poprzez książkę uczniowie mogli poszerzyć zakres wiadomości o otaczającym ich świecie, wzbogacić swój czynny słownik, ćwiczyć technikę czytania. Ponadto zadaniem planowego kierowania przez nauczyciela czytelnictwem było wzbudzenie w dzieciach zainteresowania książką, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności. W realizacji głównego celu zwrócono uwagę na:

 • rozbudzanie chęci i motywacji do nauki;
 • kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych;
 • bezpieczeństwo korzystania z Internetu.

W ramach innowacji odbywały się zajęcia czytania ze zrozumieniem, bajkoterapii, dobrego wychowania, poznawania otaczającego świata, bohaterów lektur, bezpieczeństwa w sieci.

Zajęcia Czytanie ze zrozumieniem uczyły dzieci rozumienia przeczytanego tekstu. Podczas zajęć uczyły się one umiejętności koncentracji uwagi, wszyscy pracowali w swoim indywidualnym tempie. Uczniowie, którzy na początku mieli problemy z przeczytaniem i zrozumieniem tekstu, pod koniec roku szkolnego poczynili bardzo duże postępy.

Podczas zajęć z bajkoterapii wykorzystywane były właściwości terapeutyczne literatury. Utwory czytane dzieciom zawierały bardzo zróżnicowane treści i poruszały wiele problemów. Dzieci wraz z bohaterami mierzyły się z sytuacjami problemowymi i szczęśliwie rozwiązywały kłopoty bohaterów.

Dobre wychowanie to cykl spotkań, podczas których dzieci uczyły się zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Uświadamiały dzieciom jak ważne jest stosowanie dobrych manier w codziennym życiu. Zdobytą przez dzieci wiedzę można było zaobserwować podczas przerw, w bibliotece, na zajęciach, na ulicy.

Poznawanie otaczającego świata to cykl zajęć skierowanych do uczniów klasy I. Dzieci poznawały świat i uczyły się czerpania radości z otaczającej przyrody.

Podczas zajęć Bohaterowie lektur uczniowie bardzo chętnie słuchali opowieści o małych bohaterach a następnie w sposób zaskakujący tworzyli ilustracje do przeczytanej lektury.

Zajęcia - Bezpieczeństwo w sieci uczyły bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie oglądali kreskówki Owce w Sieci pokazujące internetowe zachowania w krzywym zwierciadle. Odwołują się one do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń w sieci.

Na podstawie obserwacji i rozmów z uczniami wszystkie zajęcia wpłynęły pozytywnie na ich rozwój i edukację. Ponieważ cieszyły się dużym zainteresowaniem i ogromną aktywnością z ich strony będą kontynuowane w roku szkolnym 2016/2017.

Innowacja pedagogiczna „Angielski z TIKiem” zakończona

angielski2016

 

Początkiem roku szkolnego 2015/2016 została wdrożona w klasie VI innowacja pedagogiczna pod nazwą „Angielski z TIKiem. Jako program całoroczny był realizowany przez nauczyciela na zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach pozalekcyjnych.

W pierwszej kolejności został założony mail klasowy, do którego mieli dostęp wszyscy uczniowie oraz rodzice. Służył on do stałego kontaktu między nauczycielem, a uczniami oraz wysyłaniu dodatkowych zadań bądź materiałów oraz linków do samodzielnej nauki. Na pierwszym zebraniu roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o celach, formach i sposobie w/w innowacji. Dodatkowo nauczyciel dokonał prezentacji o bezpieczeństwie i zagrożeniach w sieci, uwrażliwiając przy tym na mądre korzystanie dzieci z Internetu. Wcześniej jednak rozpoznano, czy uczniowie dysponują odpowiednimi narzędziami i środkami: stały dostęp do Internetu, posiadają smartfony, tablety itp. Uczniowie pracowali na wielu ciekawych programach, głownie w języku angielskim, które pogłębiły ich wiedzę i motywowały do dalszej pracy. Była to nauka przez zastosowanie atrakcyjnych narzędzi i aplikacji internetowych.

Wykorzystane programy, narzędzia i aplikacje internetowe oraz krótki opis:

 • „quizlet” – gry online służące do regularnej nauki słówek z danej części materiału. Utrwalające słownictwo „tematyczne” celem przyswojenia i trwałego zapamiętania danego zakresu leksykalnego podstawy programowej;
 • „voccaro” - tworzenie podkastów; nagrywanie własnych wypowiedzi celem odsłuchania i zaprezentowania ich klasie;
 • „strip generator”, „tondoo” - tworzenie komiksów;
 • „storybird”- stworzenie historyjki w formie książki online „True Lives of Real Heroes”;
 • „learningapps” - tworzenie gier leksykalno-gramatycznych online;
 • „tagul”- tworzenie chmur słownych;
 • „voki” - tworzenie awatarów;
 • „fotojet”- stworzenie relacji z wyjścia w formie słowno-fotograficznego kolażu;
 • „power point”- tworzenie prezentacji gramatycznych;
 • „kahoot” - gra rywalizacyjna online;
 • „insta.ling” -regularna nauka słownictwa z lekcji na lekcje;
 • „Microsoft Office Word” i inne edytory tekstów - tworzenie szkolnej gazetki , tworzenie plakatów, itp.;.
 • programy do tworzenia video clipów, filmików itp.

      Ponadto uczniowie regularnie korzystali ze słowników internetowych. Potrafili także samodzielnie dokonać odpowiedniej selekcji informacji w Internecie i wykorzystać odpowiednie wiadomości w zadaniach. Używali także aplikacji gier na telefon służących do nauki języka angielskiego oraz słuchali ebooków i wykonywali zadania na podstawie wysłuchanej treści.

Uczniowie swoje prace przez cały rok szkolny przesyłali do nauczyciela drogą mailową bądź na maila klasowego. Ponadto regularnie swoje prace prezentowali na szkolnym korytarzu (plakaty, komiksy, kolaże itp.) Przygotowywali również teksty w języku angielskim do szkolenej gazetki. Nauczyciel stworzył także dla uczniów wirtualną tablicę (padlet), na której umieszczona jest część pracy uczniów. Adres strony: www.padlet.com/Justyna Pi/klasa6

Finalnie zauważono poszerzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów oraz chęć do jego nauki. Należy dodać, iż innowacja ta wpłynęła pozytywnie na wynik sprawdzianu szóstoklasisty oraz całoroczne oceny uczniów. Po zakończeniu innowacji dokonano ewaluacji wśród uczniów. Mimo początkowego sceptycyzmu, uczniowie na zakończenie programu „Angielski z TIKiem” jednogłośnie ocenili pozytywnie wszelkie działania i przyznali słuszność oraz efektowność przeprowadzonej innowacji. Uczniowie wypełnili przygotowaną przez nauczyciela ankietę online. Z analizy ankiety wynika, że innowacja była niezwykle atrakcyjna i przydatna w procesie nauczania.

Więcej artykułów…