pozyczka

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Kamishibai – papierowy teatr

AUTORZY INNOWACJI : mgr Małgorzata Kocjan, mgr Hanna Matusiak,

                                         mgr Joanna Gil

RODZAJ INNOWACJI : programowa

CZAS TRWANIA INNOWACJI : rok szkolny 2015/2016

ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie klas I, II, III, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce. Będzie wdrażana podczas zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ :

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Małgorzata Kocjan, mgr Hanna Matusiak, mgr Joanna Gil

IDEA INNOWACJI:

Innowacja Kamishibai- papierowy teatr adresowana jest dla uczniów klas I-III. Kamishibai z japońskiego: kami- papier, shibai- sztuka, to w dosłownym tłumaczeniu papierowy teatr, teatr obrazkowy lub teatr ilustracji. To japońska forma opowiadania do dużych ilustracji, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę wzorowaną na parawanie z teatrzyków marionetkowych. Cały zestaw ilustracji umieszcza się w okienku rozłożonej skrzyneczki, ilustracjami w stronę widzów. Czytający opowiadanie ma tekst ilustracji przed sobą, zamieszczony na poprzedniej ilustracji.

Magia teatru polega przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z widzem. Na podobnej zasadzie działa Kamishibai- podczas opowiadania prowadzący cały czas ma kontakt z publicznością.

Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z historią Kamishibai oraz kilkoma opowiadaniami a w efekcie końcowym sami stworzą własne opowiadanie, wykonując ilustracje oraz zaprezentują swoje prace innym dzieciom. Opowiadania mogą powstać w oparciu o oryginalne pomysły, aktualne wydarzenia, przyjemne doświadczenia, czy tematy związane z programem nauczania.

Czytanie dzieciom rozbudza w nich ciekawość świata, pomaga im zrozumieć siebie i innych oraz wyrabia nawyk czytania. W Kamishibai możemy stosować alternatywną formę czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci.

Kamishibai to forma małego spektaklu teatralnego rozwijająca wyczucie języka, poszerza słownictwo a jednocześnie bawi i uczy, zabierając dzieci w podróż do magicznej krainy teatru i literatury jednocześnie.

CELE INNOWACJI :

Cel główny:

Głównym celem programu jest zapoznanie dzieci z Kamishibai oraz stworzenie własnego opowiadania i zaprezentowania go innym dzieciom.

Cele szczegółowe:

 • bogacenie słownictwa dzieci
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę
 • rozwijanie zdolności aktorskich i plastycznych
 • wdrażanie nieśmiałych uczniów do działania
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej dziecka
 • umożliwienie przeżycia pozytywnych emocji

FORMY I METODY PRACY:

W czasie realizacji programu zastosowane zostaną metody i formy pracy zgodne z aktualnymi potrzebami i preferencjami uczniów. Przede wszystkim będą to metody aktywizujące.

Wykorzystane będą :

 • drama
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • burza mózgów
 • ekspresje plastyczne i literackie
 • inscenizacje

Metody te zostaną uzupełnione metodami podającymi:

 • objaśnienia
 • pogadanka
 • opowiadanie
 • praca z tekstem.

Zajęcia prowadzone będą w formie pracy zespołowej lub pracy w grupach. Realizacja niektórych zadań przyjmie formę pracy indywidualnej dziecka.

SPOSÓB REALIZACJI:

Program realizowany będzie w klasach I-III. Zajęcia będą się odbywać w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Dla każdej klasy przewidziano 10 zajęć. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostaną z historią Kamishibai oraz krótkim opowiadanie pt. Groszki. Planuje się zapoznać uczniów z 4 opowiadaniami: Groszki, Szukając Marudka, Legenda o Skarbniku, Mój przyjaciel Kemushi. Na kolejnych zajęciach uczniowie sami zadecydują jakie opowiadanie stworzą, a następnie będą pracować nad ilustracjami, tekstem oraz sposobem zaprezentowania własnego opowiadania. Ostatnie zajęcia to prezentacja własnych teatrzyków dla innych uczniów, dzieci z przedszkola a także rodziców.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

     Uczniowie:

 • zostaną zapoznani z japońską formą teatru obrazkowego Kamishibai
 • rozwiną swoją aktywność twórczą i wyobraźnię
 • wzbogacą zakres swojego słownictwa
 • udoskonalą technikę czytania, pisania oraz umiejętność opowiadania
 • wzmocnią poczucie własnej wartości
 • rozwiną zdolności aktorskie i plastyczne

EWALUACJA:

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne a uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu.

 • Prezentacja własnych teatrzyków Kamishibai przez dzieci dla uczniów naszej szkoły, przedszkola i dla rodziców.
 • Wystawa wytworów plastycznych dzieci. Konkurs na najładniejszą ilustrację do opowiadania.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Akademia małego czytelnika

AUTORZY INNOWACJI : mgr Beata Furman

RODZAJ INNOWACJI : programowo-organizacyjna

CZAS TRWANIA INNOWACJI : rok szkolny 2015/2016

ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas I, II, III, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce. Będzie wdrażana podczas zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w bibliotece wiejskiej w Braciejówce, która mieści się w budynku szkoły.

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ :

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Małgorzata Kocjan, mgr Hanna Matusiak, mgr Joanna Gil, mgr Beata Furman i mgr Agnieszka Bryzik - pracownik biblioteki wiejskiej w Braciejówce.

IDEA INNOWACJI:

Innowacja pt. Akademia małego czytelnika adresowana jest do uczniów klas I-III.

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka zawiera w sobie ogromne walory wychowawcze. Literatura piękna kształtuje w człowieku poczucie piękna, dobra, prawdy, rozwija twórczą wyobraźnię. Wszystko, co za pośrednictwem słowa drukowanego pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć świat i samego siebie, a także przygotować go do sukcesu w przyszłości, zawiera w sobie ogromny ładunek wychowawczy. To sprawia, że czytelnictwo jest bardzo ważnym mechanizmem oddziaływania wychowawczego na uczniów.

Edukacja czytelnicza we współczesnej szkole zajmuje bardzo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych. Zadaniem nauczycieli jest pieczołowite pielęgnowanie tego środka przekazu informacji. Nie wolno dopuścić, aby czytelnictwo zostało wyparte przez inne, bardziej nowoczesne i atrakcyjniejsze dla dziecka sposoby komunikowania się i przekazu wiadomości.

Niestety, dzisiaj, w dobie XXI wieku, w czasach telewizji, filmów video oraz gier komputerowych, coraz trudniej zachęcić przeciętnego ucznia do sięgnięcia po słowo pisane w postaci książki. Dlatego też współczesny nauczyciel staje przed problemem:  w jaki sposób rozwijać u dzieci zainteresowania czytelnicze.

Podstawowym założeniem programu jest włączenie uczniów w poczet czytelników biblioteki, zachęcanie ich do częstego i świadomego korzystania z wypożyczalni i czytelni. Ponadto, pokazanie dzieciom, że czytanie może być przyjemnością a nie nudą i przykrym obowiązkiem. Służy temu organizowanie zajęć w bibliotece, stwarzanie odpowiedniego klimatu podczas zajęć, poruszanie tematów o problemach dzieci, ich uczuciach, zachowaniu (elementy biblioterapii) oraz zaznajomienie dzieci z podstawowymi elementami wiedzy bibliotecznej i zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

CELE INNOWACJI :

Cel główny:

Głównym celem programu jest popularyzowanie czytelnictwa, stałe rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką i czasopismem, poszerzanie zakresu wiadomości o otaczającym ucznia świecie, wzbogacanie czynnego słownika, ćwiczenie techniki czytania, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności.

Cele szczegółowe:

 1. Rozbudzanie chęci i motywacji do nauki:
 2. Kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych:
 3. Kształcenie samoistne:
 4. Oddziaływanie terapeutyczne lektury:
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzezstworzenie im różnorodnych możliwości do bezpośredniego obcowania z książką,
 • budzenie zainteresowania lekturą jako źródłem potrzebnych informacji oraz inspiracją do zabawy i ciekawego spędzania czasu,
 • przybliżanie świata książek,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z biblioteki.
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej dziecka,
 • rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,
 • rozwijanie myślenia i umiejętności twórczych,
 • rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach,
 • stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w różnych dziedzinach,
 • dostarczanie okazji do autokreacji ucznia.
 • podejmowanie przez ucznia coraz bardziej świadomych decyzji czytelniczych,
 • wyrobienie umiejętności wyboru i oceny książki,
 • rozwijanie języka ucznia, bogacenie zasobu leksykalnego czynnego i biernego,
 • nabywanie umiejętności interpretowania treści przeczytanego utworu,
 • ukazywanie wzorców właściwego zachowania,
 • kształcenie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,
 • uwrażliwianie na wartości kulturowe i rozbudzanie potrzeby stałego uczestnictwa w kulturze, uwrażliwienie na piękno języka literackiego,
 • umożliwianie uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
 • wzmacnianie samooceny uczniów poprzez aktywizowanie do uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć,
 • wzmacnianie i aktywizowanie uczniów słabszych i nieśmiałych,
 • kształtowanie i uświadamianie potrzeby dawania radości innym,
 • czerpanie radości ze wspólnie wykonanego zadania,
 • podtrzymywanie i utrwalanie więzi koleżeńskich pomiędzy dziećmi,
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, pozwalających rozładować napięcia psychiczne.

FORMY I METODY PRACY:

Realizacja zadań programu edukacji czytelniczej wymaga od nauczyciela i uczniów dużej aktywności i stosowania różnorodnych form i metod pracy zgodnych z aktualnymi potrzebami i preferencjami uczniów. Na pierwszy plan wysuwają się więc zróżnicowane metody aktywizujące proces dydaktyczno – wychowawczy. W realizacji programu wykorzystywane będą:

 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • ekspresja plastyczna i literacka,
 • inscenizacje,
 • drama,
 • granie ról,
 • konkursy czytelnicze,
 • wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej,

które łączyć się będą z metodami podającymi:

 • objaśnienia,
 • opowiadanie,
 • pogadanka.

Większość zajęć zostanie przeprowadzona w formie pracy zespołowej lub pracy w grupach, realizacja niektórych zadań przyjmie formę pracy indywidualnej dziecka.

Zainteresowania czytelnicze uczniów będą kształtowane poprzez:

 • wspólnegłośne czytanie ciekawych fragmentów lub całych książek,
 • nawiązywanie do osoby autora, poprzez napisanie listu bądź zorganizowanie wystawki książek,
 • przedstawienie sylwetek głównych bohaterów,
 • czytanie z podziałem na role, czy też inscenizowanie wybranych utworów lub ich fragmentów,
 • konkursy czytelnicze:
  - konkurs pięknego czytania,
  - konkurs w oparciu o znajomość lektury,
  - konkurs plastyczny na podstawie określonej książki,
  - konkurs recytatorski,
 • pisanie opowiadań na podstawie lektury, dopisywanie dalszych losów bohaterów,
 • udział w imprezach, konkursach, wystawach itp. organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • gry i zabawy czytelnicze-diagramy z ukrytymi tytułami, krzyżówki na podstawie treści utworów, zgaduj-zgadula, przyporządkowywanie autorów do tytułów itd.
 • prezentację własnej twórczości literackiej,

SPOSÓB REALIZACJI:

Program realizowany będzie w klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia będą się odbywać w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, podczas uroczystości np.: pasowanie na czytelnika, dni książki itp. Dla każdej klasy edukacji wczesnoszkolnej przewidziano dziesięć spotkań w ciągu roku szkolnego ( 1 zajęcia w miesiącu) poświęconych tematyce czytelniczej i medialnej. Uczniowie wezmą również udział w organizowanych konkursach i warsztatach czytelniczych.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

     Uczniowie:

 • rozwiną zainteresowania czytelnicze,
 • utrwalą potrzebę stałego kontaktu z książką,
 • poszerzą zakres wiadomości o otaczającym świecie,
 • wzbogacą swój czynny słownik,
 • wyćwiczą techniki czytania,
 • wyrobią umiejętność wyboru, oceny książki,
 • zostaną wdrożeni do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności.

EWALUACJA:

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, a uczniowie opanowali wymagane umiejętności przynajmniej na standardowym poziomie, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu oraz wskazówki do jego modyfikacji.

Sposoby, środki i wskaźniki ewaluacji:

 •  obserwacja zachowań ucznia;
 • ocena ilości i jakości wytworów, prac uczniowskich;
 • ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, biorących udział w konkursach;
 • ocena aktywności czytelniczej uczniów (statystyki, ankieta);
 • ocena umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie;
 • ocena atmosfery zajęć z edukacji czytelniczej; (po każdych zajęciach rozmowy   z uczniami na temat atmosfery zajęć).

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNEA

Bliżej lasu

AUTOR INNOWACJI: mgr Anna Facler – Januszek

RODZAJ INNOWACJI: programowa

CZAS TRWANIA INNOWACJI: rok szkolny 2015/2016

ZAKRES INNOWACJI:

Program opracowanej innowacji pedagogicznej adresowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce. Innowacja będzie wdrażana podczas zajęć pozalekcyjnych na kole przyrodniczym.

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ:

Nauczyciel przyrody mgr Anna Facler – Januszek oraz nauczyciele wychowawcy : Katarzyna Klich – Kura i Iwona Czopek.

IDEA INNOWACJI:

Istotnym założeniem innowacji jest, by poznawanie przyrody odbywało się przez interaktywne prowadzenie zajęć i nauczanie przez aktywne i twórcze doświadczanie przyrody. Lasy są bezcennym składnikiem środowiska, ukazującym ogromne bogactwo przyrodnicze, dlatego ideą innowacji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej. Ważnym czynnikiem napisania programu były również walory przyrodnicze najbliższego środowiska szkoły, które stwarzają możliwość zdobywania ciekawych doświadczeń w kontaktach z przyrodą. Ponadto podczas realizacji programu będziemy korzystać z zaplecza współpracującego z nami Nadleśnictwa Olkusz i pracujących w nim specjalistów.

Wdrożenie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce planowanego programu pozwoli promować pożądane we współczesnym świecie postawy i zachowania proekologiczne, m.in. uświadomienie poczucia przynależności do środowiska i poczucie odpowiedzialności za jego stan, wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej. Być może zaproponowane rozwiązania staną się dla uczniów receptą na kształtowanie uczucia szacunku i umiłowania dla przyrody ojczystej.

CELE INNOWACJI:

Cel główny:

Ogólnym celem programu jest zaciekawienie uczniów światem przyrody poprzez poznawanie poszczególnych jej elementów oraz ich wzajemnych zależności.

Cele szczegółowe:

 • pogłębianie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania ekosystemów leśnych,
 • wskazanie i zrozumienie wzajemnych zależności i relacji między organizmami w ekosystemie lasu,
 • uświadomienie znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka,
 • poznanie współczesnych zagrożeń ekologicznych,
 • poznanie form ochrony przyrody będących w obrębie terytorialnym Nadleśnictwa Olkusz,
 • wypracowanie zachowań uczniów ukierunkowanych na ochronę środowiska leśnego,
 • uświadomienie konieczności przestrzegania norm i zakazów obowiązujących w lesie,
 • kształtowanie umiejętności kierowanej i spontanicznej obserwacji terenowej oraz umiejętności posługiwania się sprzętem obserwacyjnym i pomiarowym,
 • kształtowanie umiejętności poznawania przyrody poprzez eksperymentowanie, odkrywanie,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i skłanianie do samodzielnego dostrzegania walorów przyrodniczych najbliższego regionu,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej.

FORMY I METODY PRACY:

Aby osiągnąć odpowiedni poziom zaangażowania uczniów w trakcie realizowania programu stosowane będą różnorodne metody i formy pracy. Zarówno metody jak i formy pracy dostosowane będą do zainteresowań i potrzeb poznawczych uczniów. Stosowane będą przede wszystkim strategie problemowe i metody aktywizujące. Pozwalają one traktować ucznia jako badacza problemów, korzystającego z różnych źródeł i uczenie przez stawianie pytań.

Mając powyższe na uwadze zastosowane zostaną następujące metody pracy:

 • doświadczenie,
 • eksperyment,
 • pomiar,
 • dyskusje dydaktyczne (debata, burza mózgów),
 • mapa myśli,
 • poster,
 • gry dydaktyczne,
 • metody audiowizualne, filmy przyrodnicze,
 • zajęcia terenowe,
 • spotkania, wywiady z przedstawicielem Nadleśnictwa Olkusz,
 • metody słowne (pogadanki, praca z książką, czasopismem).

SPOSOBY REALIZACJI:

Wprowadzenie innowacji zmierza do stworzenia uczniom możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą, doświadczania i poznawania jej wszystkimi zmysłami a przede wszystkim jej samodzielnego odkrywania. Lekcje opierają się na połączeniu aktywności i pokazów   w sali dydaktycznej z zajęciami w terenie. Program ten daje uczniom możliwość realizowania własnych pomysłów i podejmowania prób zrozumienia funkcjonowania przyrody. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej oraz obserwacje, pomiary i doświadczenia. Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i wdrażanie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Uczeń:

 • zna wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania ekosystemów leśnych,
 • dostrzega, opisuje i wyjaśnia związki między ekosystemami leśnymi, człowiekiem i jego działalnością,
 • przeprowadza obserwacje terenowe i proste doświadczenia,
 • podaje przykłady przyrządów ułatwiających obserwację przyrody, opisuje ich zastosowanie, posługuje się nimi podczas prowadzonych obserwacji,
 • analizuje i interpretuje wyniki obserwacji terenowych środowiska leśnego oraz prostych doświadczeń,
 • przestrzega normy i zakazy obowiązujące w lasach,
 • wyjaśnia wpływ codziennych zachowań na stan środowiska,
 • proponuje działania służące poprawie stanu środowiska leśnego,
 • dostrzega walory przyrodnicze lasów najbliższego regionu,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej i technologii informacyjnej.

EWALUACJA:

Ewaluacja będzie miała na celu sprawdzenie, czy realizacja programu przebiega zgodnie   z założeniami i czy uzyskiwane efekty spełniają oczekiwania programu. Ewaluacji programu podlegać zatem będą:

 • atrakcyjność programu dla uczniów,
 • różnorodność form i metod pracy,
 • zgodność realizacji programu z jego założeniami,
 • skuteczność programu.

W celu dokonania ewaluacji programu, na bieżąco zbierane będą informacje na temat jego realizacji: opinie uczniów i ich rodziców uzyskiwane podczas bezpośrednich wywiadów i obserwacji. Do dokonania oceny programu zostaną wprowadzone i wykorzystane następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety, testy.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji będą opracowywane w formie raportu, który zostanie przedstawiony uczniom, rodzicom, radzie pedagogicznej.

Znamy Mistrzów Ortografii

W I okresie roku szkolnego 2014/2015, w klasach II-V została wdrożona innowacja pedagogiczna „Ortografia z humorem“. Realizowano ją podczas zajęć edukacyjnych edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego.

Innowacją byli objęci wszyscy uczniowie z wyżej wymienionych klas.

   Jej głównym celem było opanowanie przez uczniów w formie zabawy dydakty-cznej umiejętności bezbłędnego pisania wyrazów zapamiętanych z bitów ortogra-ficznych. W każdym tygodniu uczniowie pracowali z jednym bitem. Codziennie głośno czytali zawieszone w widocznym miejscu karty, utrwalali pisownię i uzupełniali suchościeralnym pisakiem po folii czarno-białe bity z lukami. Następnie poprawiali błędy, ścierając chusteczką. W piątki powtarzali rymowanki i z pamięci uzupeł-niali, a następnie poprawiali teksty. W domu kolorowali rysunki i gromadzili karty, tworząc własne niezbędniki ortograficzne. Jako uzupełnienie podstawowej pracy z bitami uczniowie wykonali po dwa własne bity ortograficzne.

       Podsumowaniem innowacji było przeprowadzenie testów ortograficznych dla uczniów klas II-III i IV-V, na podstawie których wyłoniono klasowych mistrzów ortografii. Zostali nimi:

 • Klasa II:

I miejsce      Anna Gorgoń

II miejsce    Filip Jędrszczyk

III miejsce   Natalia Hamerlik

 • Klasa III:

I miejsce      Kacper Kudła

II miejsce    Emilia Rogal

III miejsce   Natalia Karasińska

 • Klasa IV:

    I miejsce      Damian Gorgoń

    II miejsce    Patryk Skotniczny

    III miejsce   Agnieszka Nocoń, Klaudia Ćwik

 • Klasa V:

I miejsce      Natalia Pandel, Amelia Bryzik

II miejsce    Kalina Żurek

III miejsce   Aleksandra Szumera

      Ponadto zorganizowano barwną wystawę samodzielnie stworzonych bitów i niezbędników ortograficznych. Przyznano nagrody tym uczniom, którzy najlepiej napisali test i tym, którzy wykonali najładniejsze i najciekawsze niezbędniki oraz własne bity. Po zakończeniu programu dokonano ewaluacji wśród uczniów metodą poczty klasowej i tarczy strzelniczej. Uczniowie pozytywnie ocenili przeprowadzone działania i w 100% uznali je za przydatne. Najbardziej zainteresowało ich two-rzenie własnych bitów. Rysunki, śmieszne zdania oraz formę pisania i mazania ocenili bardzo wysoko. Autorki innowacji zamierzają za rok wprowadzić nauczanie ortografii tą metodą w klasie II i kontynuować w klasie IV.

Od września 2014 roku rozpoczynamy realizację

innowacji pedagogicznej „Ortografia z humorem”

 

AUTORZY INNOWACJI :

mgr Iwona Czopek, mgr Hanna Matusiak

RODZAJ INNOWACJI :

metodyczna (oparta na kartach pt. Bity ortograficzne M. Sabik)

CZAS TRWANIA INNOWACJI :

I okres roku szkolnego 2014/2015

ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas II, III, IV i V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce . Będzie wdrażana podczas zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego.

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ :

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Małgorzata Kocjan , mgr Hanna Matusiak, mgr Joanna Gil, nauczycielka języka polskiego mgr Iwona Czopek

FINANSOWANIE INNOWACJI:

Pozyskanie od dyrektora szkoły funduszy na zakup zestawu czterech części Bitów  Ortograficznych .

IDEA INNOWACJI:

Innowacja pt. Ortografia z humorem adresowana jest do wszystkich uczniów  w zespole klasowym. Działania objęte innowacją będą wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie z wykorzystaniem bitów ortograficznych przygotowanych specjalnie dla danej grupy uczniów. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii.

      W czasach współczesnych, w dobie komputerów, czytanie i pisanie sprawia dzieciom trudności. Przez to, że komputer koryguje błędy, zanika czujność ortograficzna. Dlatego biorąc pod uwagę nasze spostrzeżenia i doświadczenia w pracy z dziećmi, postanowiłyśmy wspomóc działania nad doskonaleniem umiejętności ortograficznych dzieci.

     Cele innowacji będą realizowane poprzez zabawę dydaktyczną. Wykorzystuje ona i rozwija procesy poznawcze oraz operacje myślowe. Jest dla dzieci nie tylko przyjemnością, ale przede wszystkim umożliwia podnoszenie umiejętności ortograficznych. Stosowanie bitów w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób. Pomysłowo zilustrowane ortogramy dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały rozwijaniu pamięci oraz wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania i czytania .

CELE INNOWACJI :

Cel główny:

I. Opanowanie przez uczniów umiejętności bezbłędnego pisania wyrazów zapamiętanych z bitów ortograficznych.

Cele szczegółowe:

 1. Rozbudzenie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających warunków edukacyjnych, aby mogło nauczyć się jak najwięcej w formie zabawowej ( przy wsparciu rodziców).
 2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni poprzez zabawę (wykorzystując metodę bitów ortograficznych).
 3. Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.
 4. Przygotowanie do  testu ortograficznego z wyłonieniem klasowego mistrza ortografii.
 5. Rozwijanie umiejętności twórczych uczniów – tworzenie i prezentowanie własnych bitów ortograficznych.

FORMY I METODY PRACY:

Najczęściej stosowanymi formami i metodami pracy będą:

 • zabawa kształcąca spostrzegawczość i pamięć wzrokową
 • praca z tekstem, uzupełnianie luk, wypełnianie bitów przygotowanych przez nauczyciela
 • kolorowanie kart pracy - bitów
 • tworzenie uczniowskiego niezbędniczka ortograficznego i dwóch własnych bitów
 • test ortograficzny

SPOSÓB REALIZACJI:

Innowacja będzie wdrażana podczas zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. W każdym tygodniu uczniowie będą pracować z dwoma bitami.

Odpowiednio:   kl. II pierwsza część bitów

                                  kl. III druga część bitów

                       kl. IV trzecia część bitów

                                  kl. V czwarta część bitów  

W poniedziałki i środy nauczyciel zapoznaje z nowym bitem i zawiesza go w widocznym miejscu. Uczniowie codzienne głośno czytają zawieszone karty, utrwalając pisownię i uzupełniają pisakiem suchościeralnym po folii czarno – białe bity  z lukami. Następnie dokonują samokontroli, poprawiają ewentualne błędy, ścierając chusteczką – czas codziennej pracy ok. 5 minut. W piątki powtarzają rymowanki, z pamięci uzupełniają i poprawiają teksty, z którymi wcześniej się zapoznawali. W domu kolorują rysunki i gromadzą karty, tworząc własne niezbędniki ortograficzne. Na koniec dzieci wykonują dwa własne bity ortograficzne. W szkole zostanie zorganizowana wystawa uczniowskich kart oraz zgromadzonych niezbędniczków.. Finałem pracy będzie test ortograficzny w każdej klasie, na podstawie którego zostanie wybrany klasowy mistrz ortografii

EWALUACJA:

Ewaluacja będzie przeprowadzona w formie:

 • analizy testu ortograficznego dla poszczególnych klas z wyłonieniem klasowych mistrzów ortografii
 • prezentacji samodzielnie stworzonych bitów i niezbędników ortograficznych
 • oceny zastosowanej metody - ankieta do prowadzących