pozyczka

Innowacja pedagogiczna „Bliżej lasu" zrealizowana

blasu2016

 

W roku szkolnym 2015/2016, w klasach IV - VI została wdrożona innowacja pedagogiczna ,,Bliżej lasu". Była realizowana podczas zajęć pozalekcyjnych na kole przyrodniczym. Innowacją byli objęci chętni uczniowie z wyżej wymienionych klas.

       Istotnym założeniem innowacji było, by poznawanie przyrody odbywało się przez interaktywne prowadzenie zajęć i nauczanie przez aktywne i twórcze doświadczanie przyrody.

       W każdym tygodniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach na których mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, doświadczania i poznawania jej wszystkimi zmysłami a przede wszystkim jej samodzielnego odkrywania. Zajęcia koła przyrodniczego prowadzone były w sali dydaktycznej i w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education. Istotnym założeniem każdych zajęć było danie dzieciom możliwości realizowania własnych pomysłów i podejmowania prób zrozumienia funkcjonowania przyrody. Kluczem tych zajęć było oddziaływanie na różne zmysły, które rzadko są stymulowane w edukacji tradycyjnej - węch, smak, dotyk.

       Las jest wyjątkowym miejscem do prowadzenia działań edukacyjnych. Na wyciągnięcie ręki dostępni są w nich interesujący przedstawiciele różnych gatunków organizmów, można tu obserwować różne zjawiska i procesy przyrodnicze. Dlatego też odwoływano się do tych elementów przyrody, z jakimi dzieci mają szansę spotkać się na co dzień, i będą inspiracją do późniejszych samodzielnych obserwacji. Ponadto podczas realizacji programu współpracowano z Nadleśnictwem Olkusz i pracującymi w nim specjalistami. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami ds. edukacji leśnej nt. ,,Praca leśnika” i ,,Las jako skarbiec życia" oraz warsztatach terenowych ,,Od nasionka do sadzonki" na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego Pomorzany.

Uczestnictwo w programie pozwoliło naszym uczniom na praktyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności, a także na poznanie zasobów przyrodniczych środowiska lokalnego. Oprócz zdobytej wiedzy uczniowie rozwijali twórcze myślenie i współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów, co niewątpliwie przyczyniło się do integracji społeczności szkolnej. Realizacja programu pozwoliła na podniesienie poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego i ekologicznego uczniów naszej szkoły. Stali się oni bardziej wrażliwi i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe użytkowanie zasobów przyrody.

Po zakończeniu innowacji dokonano ewaluacji wśród uczniów. Z analizy ankiet, skierowanych do uczniów wynika, że innowacja była bardzo ciekawa. Uczniowie pozytywnie ocenili przeprowadzone zajęcia i uznali je za przydatne. Obserwując uczniów na zajęciach, można było zauważyć, że chętnie przystępują do wszelkich zadań, które mają charakter doświadczenia i eksperymentu. Lekcje zawierające tego typu działania wyzwalały w uczniach większą aktywność, chęć do działania, prowokowały pytania, prowadziły do szybszego i częstszego formułowania wniosków oraz ogólnie wzmagały zainteresowanie prezentowanymi treściami przyrodniczymi. Dotyczyło to zarówno uczniów osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w procesie nauczania jak i uczniów słabszych.

      

 


„Akademia Małego Czytelnika” w tym roku szkolnym zakończona

akademia2016

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w ramach współpracy z Biblioteką w Braciejówce mieszczącą się w budynku szkoły zrealizowała innowację pedagogiczną Akademia Małego Czytelnika.

Realizacja innowacji odbywała się w ramach edukacji wczesnoszkolnej, skierowana była do wszystkich uczniów klasy I, II i III. Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie raz w miesiącu dla każdej klasy.

Głównym celem programu było popularyzowanie czytelnictwa. Poprzez książkę uczniowie mogli poszerzyć zakres wiadomości o otaczającym ich świecie, wzbogacić swój czynny słownik, ćwiczyć technikę czytania. Ponadto zadaniem planowego kierowania przez nauczyciela czytelnictwem było wzbudzenie w dzieciach zainteresowania książką, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności. W realizacji głównego celu zwrócono uwagę na:

 • rozbudzanie chęci i motywacji do nauki;
 • kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych;
 • bezpieczeństwo korzystania z Internetu.

W ramach innowacji odbywały się zajęcia czytania ze zrozumieniem, bajkoterapii, dobrego wychowania, poznawania otaczającego świata, bohaterów lektur, bezpieczeństwa w sieci.

Zajęcia Czytanie ze zrozumieniem uczyły dzieci rozumienia przeczytanego tekstu. Podczas zajęć uczyły się one umiejętności koncentracji uwagi, wszyscy pracowali w swoim indywidualnym tempie. Uczniowie, którzy na początku mieli problemy z przeczytaniem i zrozumieniem tekstu, pod koniec roku szkolnego poczynili bardzo duże postępy.

Podczas zajęć z bajkoterapii wykorzystywane były właściwości terapeutyczne literatury. Utwory czytane dzieciom zawierały bardzo zróżnicowane treści i poruszały wiele problemów. Dzieci wraz z bohaterami mierzyły się z sytuacjami problemowymi i szczęśliwie rozwiązywały kłopoty bohaterów.

Dobre wychowanie to cykl spotkań, podczas których dzieci uczyły się zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Uświadamiały dzieciom jak ważne jest stosowanie dobrych manier w codziennym życiu. Zdobytą przez dzieci wiedzę można było zaobserwować podczas przerw, w bibliotece, na zajęciach, na ulicy.

Poznawanie otaczającego świata to cykl zajęć skierowanych do uczniów klasy I. Dzieci poznawały świat i uczyły się czerpania radości z otaczającej przyrody.

Podczas zajęć Bohaterowie lektur uczniowie bardzo chętnie słuchali opowieści o małych bohaterach a następnie w sposób zaskakujący tworzyli ilustracje do przeczytanej lektury.

Zajęcia - Bezpieczeństwo w sieci uczyły bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie oglądali kreskówki Owce w Sieci pokazujące internetowe zachowania w krzywym zwierciadle. Odwołują się one do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń w sieci.

Na podstawie obserwacji i rozmów z uczniami wszystkie zajęcia wpłynęły pozytywnie na ich rozwój i edukację. Ponieważ cieszyły się dużym zainteresowaniem i ogromną aktywnością z ich strony będą kontynuowane w roku szkolnym 2016/2017.

Innowacja pedagogiczna „Angielski z TIKiem” zakończona

angielski2016

 

Początkiem roku szkolnego 2015/2016 została wdrożona w klasie VI innowacja pedagogiczna pod nazwą „Angielski z TIKiem. Jako program całoroczny był realizowany przez nauczyciela na zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach pozalekcyjnych.

W pierwszej kolejności został założony mail klasowy, do którego mieli dostęp wszyscy uczniowie oraz rodzice. Służył on do stałego kontaktu między nauczycielem, a uczniami oraz wysyłaniu dodatkowych zadań bądź materiałów oraz linków do samodzielnej nauki. Na pierwszym zebraniu roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o celach, formach i sposobie w/w innowacji. Dodatkowo nauczyciel dokonał prezentacji o bezpieczeństwie i zagrożeniach w sieci, uwrażliwiając przy tym na mądre korzystanie dzieci z Internetu. Wcześniej jednak rozpoznano, czy uczniowie dysponują odpowiednimi narzędziami i środkami: stały dostęp do Internetu, posiadają smartfony, tablety itp. Uczniowie pracowali na wielu ciekawych programach, głownie w języku angielskim, które pogłębiły ich wiedzę i motywowały do dalszej pracy. Była to nauka przez zastosowanie atrakcyjnych narzędzi i aplikacji internetowych.

Wykorzystane programy, narzędzia i aplikacje internetowe oraz krótki opis:

 • „quizlet” – gry online służące do regularnej nauki słówek z danej części materiału. Utrwalające słownictwo „tematyczne” celem przyswojenia i trwałego zapamiętania danego zakresu leksykalnego podstawy programowej;
 • „voccaro” - tworzenie podkastów; nagrywanie własnych wypowiedzi celem odsłuchania i zaprezentowania ich klasie;
 • „strip generator”, „tondoo” - tworzenie komiksów;
 • „storybird”- stworzenie historyjki w formie książki online „True Lives of Real Heroes”;
 • „learningapps” - tworzenie gier leksykalno-gramatycznych online;
 • „tagul”- tworzenie chmur słownych;
 • „voki” - tworzenie awatarów;
 • „fotojet”- stworzenie relacji z wyjścia w formie słowno-fotograficznego kolażu;
 • „power point”- tworzenie prezentacji gramatycznych;
 • „kahoot” - gra rywalizacyjna online;
 • „insta.ling” -regularna nauka słownictwa z lekcji na lekcje;
 • „Microsoft Office Word” i inne edytory tekstów - tworzenie szkolnej gazetki , tworzenie plakatów, itp.;.
 • programy do tworzenia video clipów, filmików itp.

      Ponadto uczniowie regularnie korzystali ze słowników internetowych. Potrafili także samodzielnie dokonać odpowiedniej selekcji informacji w Internecie i wykorzystać odpowiednie wiadomości w zadaniach. Używali także aplikacji gier na telefon służących do nauki języka angielskiego oraz słuchali ebooków i wykonywali zadania na podstawie wysłuchanej treści.

Uczniowie swoje prace przez cały rok szkolny przesyłali do nauczyciela drogą mailową bądź na maila klasowego. Ponadto regularnie swoje prace prezentowali na szkolnym korytarzu (plakaty, komiksy, kolaże itp.) Przygotowywali również teksty w języku angielskim do szkolenej gazetki. Nauczyciel stworzył także dla uczniów wirtualną tablicę (padlet), na której umieszczona jest część pracy uczniów. Adres strony: www.padlet.com/Justyna Pi/klasa6

Finalnie zauważono poszerzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów oraz chęć do jego nauki. Należy dodać, iż innowacja ta wpłynęła pozytywnie na wynik sprawdzianu szóstoklasisty oraz całoroczne oceny uczniów. Po zakończeniu innowacji dokonano ewaluacji wśród uczniów. Mimo początkowego sceptycyzmu, uczniowie na zakończenie programu „Angielski z TIKiem” jednogłośnie ocenili pozytywnie wszelkie działania i przyznali słuszność oraz efektowność przeprowadzonej innowacji. Uczniowie wypełnili przygotowaną przez nauczyciela ankietę online. Z analizy ankiety wynika, że innowacja była niezwykle atrakcyjna i przydatna w procesie nauczania.

Innowacja pedagogiczna „Kamishibai- papierowy teatr” zakończona

Kami

           

       Innowacja „Kamishibai- papierowy teatr” adresowana była dla uczniów klas I-III. Głównym celem programu było zapoznanie dzieci z Kamishibai oraz stworzenie przez nich własnego opowiadania i zaprezentowanie go innym dzieciom i rodzicom. Program powstał, aby umożliwić dzieciom bliższy kontakt z literaturą dziecięcą przedstawioną w mało znanej formie- „papierowego teatrzyku”. Pracę z dziećmi rozpoczęto od prostych form literackich a skończono twórczością własną dzieci. To była wspólna praca nad analizą tekstu literackiego, słowem oraz tworzeniem opowiadań w postaci rysunków. Zajęcia prowadzone były w formie pracy zespołowej. Realizacja niektórych zadań przyjęła formę pracy indywidualnej. Program pozwolił dzieciom zaprezentować swoje talenty oraz cieszyć się własną grą. Ponadto uczniowie:

 • wzbogacili swoje słownictwo,
 • rozwijali wyobraźnię, kreatywność,
 • doskonalili sprawność słuchania, mówienia, czytania i pisania,
 • nauczyli się odpowiedzialności za wspólną pracę,
 • wdrożono nieśmiałe dzieci do działania,
 • przeżywali pozytywne emocje.

Program realizowany był na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej i zajęciach artystycznych. Na pierwszych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z historią Kamishibai oraz opowiadaniami: Groszek, Szukając Marudka, Legenda o Skarbniku, Mój przyjaciel Kemushi.

Na kolejnych zajęciach uczniowie sami zadecydowali jakie opowiadania zilustrują i napiszą do nich tekst. Wykonano ilustracje, opracowano tekst oraz samodzielnie zaprezentowano opowiadanie przedszkolakom, uczniom z innych klas oraz rodzicom. Uczniowie klasy I opracowali opowiadanie Braci Grimm Trzy świnki.

Uczniowie klasy II zostali podzieleni na 4 grupy. Każdy zespół przygotował ilustracje oraz tekst do wybranego przez siebie utworu. Dzieci wybrały:

 • Grupa I- Kopciuszek- Baśń Braci Grimm,
 • Grupa II- wiersz Kwoka- Jan Brzechwa,
 • Grupa III- Trzy świnki - Baśń Braci Grimm,
 • Grupa IV- Czerwony Kapturek- Charles Perrault.

Wszystkie grupy po przygotowaniu swoich „papierowych teatrzyków” zaprezentowały się na forum klasy. Ponadto bajka Kopciuszek i wiersz Kwoka były przedstawione rodzicom podczas zebrania z nimi. Pozostałe opowiadania zaprezentowano w przedszkolu oraz uczniom klasy I i III.

Uczniowie klasy III przygotowali opowiadanie Elmer i motylek autora David Mc Kee. Podobnie jak uczniowie z młodszych klas, trzecioklasiści pokazali swój „papierowy teatr” przedszkolakom, uczniom klasy I i II oraz rodzicom.

Ponadto zorganizowano wystawę prac (rysunków). Uczniowie wybrali najładniejsze rysunki z poszczególnych klas i wręczono nagrody..

Po zakończeniu innowacji przeprowadzono ewaluację wśród uczniów. Zadano dzieciom dwa pytania.

 1. Czy podobały Ci się zajęcia Kamishibai?
 2. Czy chciałbyś kontynuować zajęcia Kamishibai w następnej klasie?

Zdecydowanej większości uczniów zajęcia podobały się i chcieliby, aby zajęcia trwały w następnym roku szkolnym.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Angielski z TIKiem

AUTORZY INNOWACJI : mgr Justyna Piątek

RODZAJ INNOWACJI : metodyczna

CZAS TRWANIA INNOWACJI : rok szkolny 2015/2016

ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II   w Braciejówce. Będzie wdrażana podczas zajęć języka angielskiego i zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ :

Nauczyciel języka angielskiego mgr Justyna Piątek

IDEA INNOWACJI:

Innowacja pt. Angielski z TIKiem adresowana jest do uczniów klasy VI.

Głównym założeniem innowacji jest nauka języka angielskiego poprzez znane i lubiane przez uczniów narzędzia takie jak komputer, telefon, czy aparat fotograficzny.

W dzisiejszym świecie, w dobie komputerów, stałego łącza internetowego, telefonów   i innych elektronicznych nowinek, coraz trudniej przekonać uczniów do tradycyjnej formy uczenia się, która niejednokrotnie wydaje im się nudna. Skoro dzieci czy młodzież chętnie korzystają z tych komunikacyjnych wynalazków, dlaczego nie wykorzystać ich w procesie nauczania.

Pod pojęciem TIK (z ang. ICT) – technologii informacyjno – komunikacyjnej rozumiemy przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Podstawa programowa mówi m.in. o stwarzaniu uczniom warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji ze źródeł multimedialnych, jak również efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi. Uczniowie dziś dysponują ogromną łatwością   w obsłudze różnych programów jak i posiadają swobodną orientację wśród nowinek technologicznych. Ponadto zdobyte przez uczniów przygotowanie informatyczne powinno ułatwić im zastosowanieTIK na zajęciach angielskiego. Poprzez zaproponowaną formę innowacji udostępniane będą autentyczne materiały, których oczywiście wybór odpowiadać będzie obowiązującym normom wychowawczym.

Technologia informacyjna daje możliwość zastosowania wielu dodatkowych strategii nauczania i uczenia się, co w wyniku pozytywnie wpływa na efektywność pracy i podnosi osiągnięcia szkolne. Przyczynia się to do szybkiej wymiany informacji, a także dzielenie się wiedzą   i doświadczeniami. Jest skuteczna w poszukiwaniu, selekcjonowaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji.

Metoda ta ma służyć zwiększeniu motywacji do nauki języka angielskiego i podniesieniu efektywności kształcenia z tego przedmiotu. Zdecydowanie poprzez TIK rozwinie się kreatywność uczniów, ale także chęć eksploracji i poszukiwań w zadaniach językowych. Ponadto poprzez interaktywne i multimedialne elementy lekcji wzbudzi się ciekawość, nawet tych najbardziej zniechęconych uczniów.

CELE INNOWACJI :

Cel główny:

Poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno - informacyjnej celem głównym jest przyswajanie i efektywniejsze opanowanie materiału z zakresu programowego klasy VI oraz zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów chęci do pogłębiania świadomości oraz potrzeby posługiwania się językiem angielskim w dzisiejszym świecie. TIK ma być narzędziem ułatwiającym osiągniecie zamierzonego celu.

Cele szczegółowe:

 • wykorzystywanie TIK dla podniesienia efektywności kształcenia z języka angielskiego;
 • samodzielne przyswajanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego
  z wykorzystaniem TIK (utrwalanie zagadnień leksykalno-gramatycznych, czytanie, słuchanie, pisanie, rozwijanie funkcji językowych itp.);
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych ucznia, poprzez wykorzystanie TIK: projekty, konkursy, wystawy, itp.;
 • zapoznanie ucznia z zagrożeniami, które wynikają ze stosowania nowych technologii;
 • zapoznanie uczniów z problemem plagiatu i tworzeniem przypisów;
 • krytyczne korzystanie z informacji;
 • samodzielne korzystanie z informacji w sieci;
 • rozwijanie odpowiedzialności;
 • zwiększenie umiejętności w zakresie właściwego wykorzystywania informacji;
 • wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
 • umiejętność dokonywania wyboru miedzy różnorodnymi źródłami;
 • doskonalenie pracy w grupie;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, dotyczącej stosowania TIK jako narzędzia pomocy dziecku w nauce języka obcego;
 • utrwalanie i poszerzenie materiału lekcyjnego, z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych i/lub e-booków (stanowiących integralną część podręczników do języka angielskiego ) oraz edukacyjnych stron internetowych.

 

FORMY I METODY PRACY:

Metody pracy będą obejmować:

- pracę z komputerem

 • wyszukiwanie na stronach WWW informacji dotyczących różnorodnych tematów
  i treści;
 • wykorzystywanie audiobooków, e-booków, podkastów, blogów, filmów wideo, prezentacji multimedialnych itp.;
 • korzystanie ze słowników internetowych;
 • tworzenie bajek, komiksów w języku angielskim;
 • tworzenie gazetki szkolnej;
 • tworzenie plakatów;
 • tworzenie prezentacji ppt;
 • tworzenie filmików (drama, odrywanie ról);
 • czytanie e-booków i rozwiązywanie zadań;
 • zadania online – np. tworzenie AVATARÓW, które mówią w języku angielskim.

- używanie telefonów komórkowych w celach edukacyjnych zgodnie ze Statutem Szkoły.

- korzystanie z aparatów fotograficznych w celach edukacyjnych zgodnie ze Statutem Szkoły.

- używanie tabletów w celach edukacyjnych zgodnie ze Statutem Szkoły.

Formy pracy: praca indywidualna, w parach oraz w grupach

Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, projektor, komputer, dostęp do Internetu, telefon, tablet, aparat fotograficzny, pendrive, CD

SPOSÓB REALIZACJI:

Realizacja innowacji odbywać się będzie w trakcie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla klasy VI oraz w trakcie zajęć pozalekcyjnych takich jak: koło zainteresowań realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

W pierwszej kolejności zostanie założony klasowy e-mail, do którego mają dostęp wszyscy uczniowie. O jego istnieniu zostaną również poinformowani rodzice. Służy on nauczycielowi do przesyłania dodatkowych zadań, które należy wykonać i odesłać. Są to materiały do samodzielnej nauki, wybrane i pogrupowane według poziomów zaawansowania uczniów.

Ponadto mail jest źródłem ciągłego kontaktu: nauczyciel- uczeń, uczeń- nauczyciel. Kolejnym źródłem są materiały dostępne na szkolnej stronie oraz w Internecie: ciekawe gry językowe i zadania gramatyczne, których adresy internetowe zostaną rozesłane do uczniów. Ponadto pojawią się również dodatkowe materiały (dla chętnych, słabszych itp.), które będą przesłane drogą elektroniczną do całej grupy lub konkretnych osób.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Uczniowie:

 • rozwiną umiejętności w płynniejszym posługiwaniu się językiem angielskim;
 • nabiorą większej świadomości językowej, co może przyczynić się do zmniejszenia stresu przed egzaminem szóstoklasisty;
 • wybiórczo i odpowiedzialnie będą korzystać z informacji umieszczonych w Internecie;
 • nabiorą umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu do nauki języka angielskiego (słownik internetowy, ćwiczenia leksykalno – gramatyczne, gry edukacyjne itp.);
 • poprzez TIK rozwiną zainteresowania i chęć eksploracji zaproponowanych tematów lub konkretnych tematów wynikających z podstawy programowej, a będących treściami podręcznika;
 • wyćwiczą umiejętności pracy w parach lub grupach.

EWALUACJA:

Ewaluacja będzie przeprowadzona w formie:

 • obserwacji zachowań ucznia;
 • oceny umiejętności pracy w grupie (obserwacja, wywiad);
 • prezentacji samodzielnie stworzonych prac oraz ich jakości i ilości (komiksy, bajki, gazetki szkolne - wystawa, filmiki, prezentacje ppt – umieszczone na szkolnej stronie);
 • oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów (analiza dokumentów);
 • oceny zastosowanej metody (ankieta).

Więcej artykułów…