pozyczka

PS2017

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie zadania.
• Tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
• Integracja wszystkich uczniów.
• Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków.
• Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.
• Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.
• Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
• Zapobieganie przemocy i agresji.
• Organizowanie aktywnych form wypoczynku.
• Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Podtrzymywanie tradycji.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

ZADANIA DO REALIZACJI :


Wrzesień 2017
1. Demokratyczny wybór delegatów do Samorządu Uczniowskiego z poszczególnych klas.
• Spotkanie z samorządami klasowymi
• Kampania przedwyborcza
• Wybory
• Przydział obowiązków
2. Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018.
3. Prezentacja Rady Samorządu Uczniowskiego na apelu szkolnym.
4. Ustalenie Dnia bez pytania. Codziennie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego losuje szczęśliwy numerek. Osoba o wylosowanym numerku w danym dniu jest zwolniona z ustnych odpowiedzi.
5. Dzień Chłopaka. Dyskoteka szkolna, wybory najsympatyczniejszego chłopca w naszej szkole.
6. Ogłoszenie całorocznej akcji zbiórki nakrętek PET na rzecz osób niepełnosprawnych.

Październik 2017
1. Zaplanowanie udziału Samorządu Uczniowskiego w organizacji apeli i uroczystości szkolnych.
2. Ustalenie konkursów na bieżący rok szkolny.
3. Wyjazd uczniów klas IV-VII z opiekunami na ogólnopolski zlot szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy.
4. Przygotowanie akademii z okazji Dnia Nauczyciela – upominki.
5. Współorganizowanie Dnia Patrona Szkoły .
Listopad 2017
1. Dzień Wszystkich Świętych.
2. Spotkanie samorządów klasowych. Podsumowanie dotychczasowej działalności.
3. Przygotowanie długiego biało-czerwonego łańcucha.
4. Zabawa andrzejkowa. Konkurs na strój wróżki i maga.
5. Zorganizowanie kiermaszu używanych zabawek, książek itp.

Grudzień 2017
1. Mikołajki w naszej szkole. Mikołajkowe szaleństwo czapkowe.
2. Konkurs na stroik świąteczny lub szopkę.
3. Przygotowanie kart świątecznych i stroików oraz zaproszeń na Wigilię dla przyjaciół naszej szkoły.
4. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców.
5. Wigilia w szkole. Zorganizowanie loterii świątecznej.
Styczeń 2018
1. Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego. Omówienie działalności za I okres.
2. Współorganizowanie imprezy szkolnej z okazji Dnia Babci i Dziadka.
3. Wykonanie tablicy Nasi najlepsi.
Luty 2018
1. Zorganizowanie poczty walentynkowej. Ubieramy się na czerwono.
2. Zabawa karnawałowa – koncert życzeń.
3. Tłusty czwartek – chrust dla każdego.
Marzec 2018
1. Dzień Samorządności.
2. Powitanie wiosny. Spalenie Marzanny.
3. Ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą palmę i stroik wielkanocny. Rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie nagród.
5. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi.

Kwiecień 2018
1. Współorganizowanie Festiwalu Zdrowia.
2. Dzień Ziemi.
3. Zbiórka karmy dla zwierząt –współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

Maj 2018
1. Dzień dobrych uczynków i dobrych wiadomości.
2. Dyskoteka bez agresywnej muzyki – wybory miss - Dzień Kokardki.
3. Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego. Podsumowanie działalności za II okres.
Czerwiec 2018
1. Dzień Rodziny. Przygotowanie gier i zabaw.

PRACE CIĄGŁE

1. Zagospodarowanie gazetki ściennej.
2. Udział w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
3. Organizacja dyskotek szkolnych.
4. Dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły.
5. Udział w akcjach charytatywnych i wolontariatu.
6. Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego.
7. Oprawa uroczystych akademii.
8. Opieka nad młodszymi uczniami w czasie przerw, zabaw szkolnych i w drodze do i ze szkoły.
Ponadto Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego zakłada stałą współpracę z Dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pracownikami obsługi i administracji, innymi organizacjami i kołami działającymi w szkole, a także uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.