PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na rok szkolny 2022/2023

Opiekunowie: Małgorzata Karoń, Sylwia Janik

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności, samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie zadania.
 3. Integracja wszystkich uczniów.                                
 4. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 5. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.
 6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
 7. Zapobieganie przemocy i agresji.
 8. Organizowanie aktywnych form wypoczynku.
 9. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 10. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 11. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 12. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 13. Poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia.

ZADANIA DO REALIZACJI

Wrzesień 2022

 1. Demokratyczny wybór delegatów do Samorządu Uczniowskiego z poszczególnych klas.
 • spotkanie z samorządami klasowymi
 • kampania przedwyborcza
 • wybory
 • przydział obowiązków
 1. Ustalenie planu działania na cały rok szkolny.
 2. Prezentacja SU.
 3. Dzień Chłopaka – wybór w każdej klasie super chłopaka. 30 września – „dzień bez pytania” dla chłopców. Organizacja dyskoteki szkolnej.                                                                                                                            
 4. Udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz ogłoszenie całorocznej akcji zbiórki nakrętek PET na rzecz osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5. 15 września – „ Międzynarodowy Dzień Kropki” – klasy I – III.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Październik 2022

 1. 7 października – Światowy Dzień Uśmiechu- upowszechnienie święta.                   
 2. Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.
 3. Współorganizacja Dnia Patrona Szkoły.              
 4. Udział w uroczystości Ślubowania klasy I.   
 5. Promowanie zasad kulturalnego zachowania.                                                                                           
 6. Święto Zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu.                                                                                                                               

Listopad 2022

 1. Narodowe Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki. Współudział w przygotowaniu szkolnej uroczystości.                                                          
 2. Wykonanie okolicznościowej gazetki promującej zdrowy tryb życia.
 3. Znajdźmy nić porozumienia – 21 listopada ,,Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.                                                                                                    
 4. Andrzejki – współudział w organizacji uroczystości szkolnej.

Grudzień 2022

 1. Mikołaj w naszej szkole – Dzień Mikołajkowej Czapki.
 2. Przygotowanie kart świątecznych oraz drobnych upominków dla przyjaciół naszej szkoły.
 3. Przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego.
 4. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Organizacja konkursu na najładniejszy bożonarodzeniowy stroik.
 5. Wigilia – pomoc w organizacji klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

Styczeń 2023

 1. Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego – omówienie działalności za I okres                                                           
 2. Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie laurek i upominków, współorganizacja uroczystości szkolnej.
 3. „O zdrowie swoje dbam – bezpieczne ferie mam” – wykonanie gazetki promującej zdrowe i bezpieczne ferie zimowe.

Luty 2023

 1. Wykonanie tablicy ,,Nasi najlepsi.”                                                                                       
 2. Walentynki – organizacja poczty walentynkowej.
 3. Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z sieci w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.                                                                                                                                                                                                   

Marzec 2023                                                                                           

 1. 8 marca – Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, „dzień bez pytania” dla dziewcząt.                                                                                                                                
 2. Dzień Samorządności połączony z Dniem Świętego Patryka – prowadzenie zajęć lekcyjnych przez uczniów.
 3. Udział w uroczystości powitania wiosny.

Kwiecień 2023

 1. Wielkanoc – przygotowanie gazetki oraz wielkanocnych życzeń dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Organizacja konkursu świątecznego na najładniejszy wielkanocny stroik.                                                                                                                                                 
 2. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.                                               

Maj 2023

 1. Majowe Święta – pomoc w organizacji uroczystości szkolnej.
 2. Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 3. Udział w akcji „Zgrana klasa”-ubieramy się kolorowo- każda klasa na inny kolor- losowanie kolorów.

Czerwiec 2023

 1. Dzień Dziecka – współudział w przygotowaniu szkolnej uroczystości z okazji Dnia Dziecka.                                                              
 2. 9 czerwca – Dzień Przyjaciela.             
 3. Poradnik wakacyjny – akcja promująca zdrowy i bezpieczny wypoczynek.                                            
 4. Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego – podsumowanie działalności za II okres.
 5. Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2022/2023 – opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

PRACE CIĄGŁE

 1. Zagospodarowanie i aktualizacja gazetek ściennych.
 2. Udział w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
 3. Dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły.                                                  
 4. Informowanie uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 5. Udział w akcjach charytatywnych i wolontariatu.
 6. Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego.
 7. Oprawa uroczystości szkolnych.
 8. Opieka nad młodszymi uczniami w czasie przerw, zabaw szkolnych i w drodze do i ze szkoły.
 9. Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.                                                                                                       
 10. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami klas, pracownikami obsługi i administracji oraz organizacjami i kołami działającymi w szkole.                             
 11. Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian.