DOSTĘPNOŚĆ

RODO

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na rok szkolny 2023/2024

Opiekunowie: mgr inż. Sylwia Janik, mgr Justyna Piątek

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:

Ø  Reprezentowanie ogółu uczniów.

Ø  Tworzenie warunków do rozwoju aktywności, samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podejmowane samodzielnie zadania.     

Ø  Integracja wszystkich uczniów.                                                                                               

Ø  Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Ø  Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo.

Ø  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

Ø  Zapobieganie przemocy i agresji.

Ø  Organizowanie aktywnych form wypoczynku.

Ø  Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Ø  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

Ø  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.   

Ø  Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia.

 

ZADANIA DO REALIZACJI

Wrzesień 2023

1.      Demokratyczny wybór delegatów do Samorządu Uczniowskiego z poszczególnych klas.

·        spotkanie z samorządami klasowymi

·        kampania przedwyborcza

·        wybory

·        przydział obowiązków

2.      Ustalenie planu działania na cały rok szkolny.

3.      Prezentacja SU.

4.      Dzień Chłopaka – wybór w każdej klasie super chłopaka. 30 września – „dzień bez pytania” dla chłopców. Zabawa taneczna.              

5.      16 września – „Dzień kropki” – klasy I – III.                                                        

Październik 2023

1.      Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń  dla pracowników szkoły, udział w przygotowaniu apelu.

2.      Współorganizowanie Dnia Patrona Szkoły.                                                              

3.      Udział w uroczystości Ślubowania klasy I.                                                                 

4.      Święto Zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu.          

5.      Akcja charytatywna – „Kawiarenka”.                                                                                                                                    

Listopad 2023

1.      Narodowe Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki. Współudział w przygotowaniu szkolnej uroczystości.                                                                                   

2.      Znajdźmy nić porozumienia – 21 listopada ,,Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.                                     

3.      Andrzejki – organizacja imprezy szkolnej.

4.      Akcja charytatywna – „Kawiarenka”.                                                                                                                               

Grudzień 2023

1.      Mikołaj w naszej szkole – Dzień Mikołajkowej Czapki.

2.      Organizacja konkursu na najładniejszy bożonarodzeniowy stroik.

3.      Przygotowanie kart świątecznych oraz drobnych upominków dla przyjaciół naszej szkoły.

4.      Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

5.      Akcja charytatywna – „Kawiarenka”.   

Styczeń 2024

1.      Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego – omówienie działalności za I okres             

2.      Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie laurek i upominków.

3.      Akcja charytatywna – „Kawiarenka”.                      

Luty 2024

1.      Walentynki – organizacja poczty walentynkowej i zabawy karnawałowej.

2.      „O zdrowie swoje dbam – bezpieczne ferie mam” – wykonanie gazetki promującej zdrowe i bezpieczne ferie zimowe.

3.      Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z sieci.                                                                                             

Marzec 2024       

1.      8 marca – Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, „dzień bez  pytania” dla dziewcząt.                       

2.      Dzień Samorządności połączony z Dniem Świętego Patryka – prowadzenie zajęć lekcyjnych przez uczniów.

3.      Kolorowo witamy wiosnę.

4.      Akcja charytatywna – „Kawiarenka”.                                                                                                                                    

Kwiecień 2024

1.      Wielkanoc – przygotowanie gazetki oraz wielkanocnych życzeń dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

2.      Organizacja konkursu świątecznego na najładniejszy wielkanocny stroik.              

3.      Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.                            

Maj 2024

1.      Majowe Święta – pomoc w organizacji uroczystości szkolnej.   

2.      Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

3.      Akcja charytatywna – „Kawiarenka”.                                                  

Czerwiec 2024

1.      Dzień Dziecka – gazetka

2.      9 czerwca – Dzień Przyjaźni.          

3.      Poradnik wakacyjny – akcja  promująca zdrowy i bezpieczny wypoczynek.          

4.      Spotkanie z Radą Samorządu Uczniowskiego – podsumowanie działalności za II okres.

5.      Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2023/2024 – opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

PRACE CIĄGŁE

1.      Zagospodarowanie i aktualizacja gazetek ściennych.

2.      Udział w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.

3.      Dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły.     

4.      Informowanie uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.

5.      Udział w akcjach charytatywnych i wolontariatu.

6.      Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego.

7.      Opieka nad młodszymi uczniami w czasie przerw, zabaw szkolnych i w drodze do i ze szkoły.               

8.      Współpraca z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami klas, pracownikami obsługi i administracji oraz organizacjami i kołami działającymi w szkole.                                                   

9.      Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian.

 

Opiekunowie SU

Sylwia Janik, Jusyna Piątek

Skip to content