DOSTĘPNOŚĆ

RODO

 

Harmonogram pracy świetlicy  2023/2024

Poniedziałek

11.05 – 13.05

Wtorek  

11.05 – 13.05

Środa                           

11.55 – 13.55

Czwartek  

11.55 – 13.55

 Piątek                             

11.05 – 14.05

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 1. Organizacja pracy świetlicy.
 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 • Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
 • Integracja uczniów.
 • Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.
 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
 • Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
 • Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
 • Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
 • Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 1. Rozwój intelektualny.
 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
 • Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
 • Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
 1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:
 • plastycznych poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
 • czytelniczo-medialnych udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych.
 • hobbystycznych;
 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.
 • Udział w obchodach rocznic i świąt państwowych.
 • Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.
 • Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
 • Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.
 1. Edukacja ekologiczna.
 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
 • Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
 • Udział w akcjach: np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi i innych tego typu.
 1. Edukacja prozdrowotna.
 • Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie.
 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 1. Edukacja czytelnicza i medialna.
 • Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
 • Współpraca z biblioteką szkolną.

       W planie pracy uwzględniono zadania główne, szczegółowe oraz formy i sposoby realizacji. Plan może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian .

Wrzesień

 1. Witaj szkoło, żegnajcie wakacje:
 • poznawanie się grupy
 • kształtowanie zdolności manualnych
 • poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy
 • ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy – zawarcie kontraktu grupowego.
 1. „Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci, zapoznanie z mapą Polski i odszukiwanie wakacyjnych miejscowości.
 2. Praca plastyczna „Pocztówka z wakacji”.
 3. Bezpieczna droga do szkoły.
 • poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • integracja grupy
 • omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły.
 • gry edukacyjne związane z tematyką bezpieczeństwa.
 1. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy:
 • opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole – zabawy integracyjne.
 1. Jesień jako pora roku
 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
 • zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • pogadanka „cztery pory roku”.
 1. Zabawy na podwórku szkolnym.
 2. Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią.
 3. Wykonanie jesiennej dekoracji.
 4. Zbieranie i rozpoznawanie liści i darów jesieni.
 5. Zabawy różnymi zmysłami, pomagającymi rozpoznać jesień.
 6. Co to znaczy dobre wychowanie?
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozmowa kierowana na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej i potrzeby jej przestrzegania.
 • wykonanie mini poradnika „Złote zasady kulturalnego człowieka”.
 1. Wykonanie pracy plastycznej na temat „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe”.
 2. Dary jesieni
 • ogrodu, lasu, sadu.
 • rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
 • wykorzystanie materiału przyrodniczego do różnych prac plastyczno-technicznych

Październik

 1. Mój ulubiony nauczyciel
 • kształtowanie nawyków grzecznościowych
 • wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły
 • rozwijanie zdolności literackich
 • rozmowy z dziećmi na temat: pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły, wzajemnych relacji między ludźmi
 • wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • praca plastyczna „Portret nauczyciela”.
 1. Zabawy i gry ruchowe.
 2. Gry i zabawy stolikowe
 3. Moja miejscowość – poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie) – rozwijanie uczuć patriotycznych.
 4. Praca plastyczna „Moja miejscowość” .
 5. Czytanie legend i podań z regionu Małopolski.
 6. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym
 7. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli
 • budzenie szacunku dla tych , którzy odeszli z naszego otoczenia
 • przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach
 • pogadanka, na temat tego jak należy się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach.
 • wykonanie lampionów.
 1. Akcja w zbieraniu najpotrzebniejszych rzeczy do schroniska.

  Listopad

 1. Święto Wszystkich Świętych
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Święta Zmarłych.
 1. Zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Moje hobby
 • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań  
 • „Moje hobby” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 • oglądanie przyniesionych przez dzieci zdjęć, kolekcji, klaserów, albumów.
 • dyskusja „Dlaczego warto aktywnie spędzać czas wolny?”
 1. Gry i zabawy ruchowe.
 2. Święto Niepodległości
 • poznanie sylwetek bohaterów, którzy walczyli wyzwolenie naszego kraju
 • uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej
 • znaczenie symboli narodowych w budowaniu tożsamości narodowej
 1. Praca plastyczna „Symbole narodowe”.
 2. Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę. Uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów.
 3. Słuchanie pieśni patriotycznych.
 4. Gry i zabawy integrujące grupę.
 5. Przyroda wokół nas
 • zwierzęta i rośliny chronione.
 • zapoznanie z fauną i florą Tatr;
 • rozmowy z dziećmi o zwierzętach i roślinach będących pod ochroną.
 • oglądanie albumów, czytanie ciekawostek na temat życia i zwyczajów zwierząt chronionych.
 1. Andrzejkowe wróżby
 • poznanie zwyczajów andrzejkowych
 • wdrażanie do wspólnej ,wesołej zabawy;
 • kształcenie właściwego stosunku do wróżb;
 • rozmowa na temat tradycji, obrzędów i zwyczajów andrzejkowych.
 1. Wykonanie elementów dekoracji i potrzebnych materiałów na wieczór andrzejkowy.
 2. Zorganizowanie wróżb andrzejkowych.

Grudzień

 1. Przygotowania do kiermaszu bożonarodzeniowego
 2. Barbórka i Mikołajki
 • kultywowanie tradycji mikołajkowej;
 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi;
 • zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku;
 • rozmowa na temat pracy górników – kształtowanie postawy szacunku wobec pracy.
 1. Wykonanie czapek górniczych.
 2. Zapoznanie z legendą na temat św. Biskupa Mikołaja.
 3. Zapoznanie uczniów z terminem „adwentu”.
 4. Oglądanie filmów i bajek nawiązujących do Bożego Narodzenia.
 5. Wykonywanie świątecznych ozdób i dekoracji.
 6. Konkurs na najpiękniejsze życzenia świąteczne.
 7. Oczekujemy świąt Bożego Narodzenia
 • zapoznawanie z tradycjami i zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia
 1. Czytanie tekstów na temat świątecznych zwyczajów i obrzędów w różnych regionach Polski.
 2. Wiersze i opowiadania o tematyce świątecznej.
 3. Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia
 • uwrażliwianie dzieci na właściwe przeżywanie Świat Bożego Narodzenia;
 • umacnianie więzi między dziećmi
 1. Składanie życzeń świątecznych i śpiewanie kolęd
 • uwrażliwienie dzieci na wartości: miłość, tolerancja, w kontekście zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych – czytanie i omawianie tekstów literackich.
 • ukazanie prawdziwego sensu i znaczenia obchodów świąt.

Styczeń

 1. Utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku;
 2. Wyszukiwanie przysłów o Nowym Roku w różnych źródłach.
 3. Co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku – rozmowa o postanowieniach noworocznych.
 4. Zima wcale nie jest zła!
 • charakterystyka zmian w przyrodzie następujących zimą; – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu;
 • kształtowanie poczucia estetyki i piękna
 1. Charakterystyka zimy, pogadanka na temat skąd się bierze śnieg, jak wygląda krajobraz zimowy.
 2. Moja rodzina. Dzień Babci i Dziadka
 • kształtowanie postaw miłości, przywiązania i szacunku do osób starszych;

7 Czytanie wierszy o dziadku i babci.

8.Wykonanie laurki.

 1. Rysowanie portretu babci lub dziadka.
 2. Pomagamy zwierzętom
 • rozwijanie postaw proekologicznych
 • obserwacja i dokarmianie ptaków.
 1. Praca plastyczna „Dbamy o zwierzęta zimą.
 2. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 3. Maski, czapki , kotyliony – to karnawał.
 • wyrabianie wrażliwości estetycznej
 • poznanie zwyczajów i tradycji związanych z zapustami
 • wykonanie masek karnawałowych.
 1. Zabawy towarzyskie.

 

Luty

 1. Bezpieczne ferie
 • kształtowanie sprawności fizycznej i hartu
 • sporty zimowe i ich znaczenie
 1. Pogadanka na temat sportów zimowych.
 2. Zabawy na śniegu.
 3. Spacer
 4. Praca plastyczna „Mój ulubiony sport zimowy”.
 5. Walentynki

Marzec

 1. Książka moim przyjacielem.
 • rozwijanie wyobraźni
 • wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek
 • zachęcenie do ciągłego korzystania z biblioteki
 • wykonanie zakładki do książki.
 1. Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”.
 2. Zabawy rozwijające wyobraźnię.
 3. Praca plastyczna „Ulubiona postać z bajki”.
 4. Pierwsze zwiastuny wiosny
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody;
 • dbałość o czystość otaczającego nas środowiska;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 1. Żegnaj zimo, witaj wiosno!
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 1. Praca plastyczna „Wiosenne kwiaty”
 2. Zajęcia warsztatowe pod tytułem “Jestem tolerancyjny”. Pogadanka o tym co to znaczy być

    tolerancyjnym.

 1. Zabawy ruchowe.

10.Gry i zabawy stolikowe.

Kwiecień

 1. Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych – zwrócenie uwagi na rangę polskich tradycji narodowych
 2. Malowanie pisanek i zajączków.
 3. Wykonanie kwiatów wiosennych i palm z kolorowej bibuły
 • zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskimi;
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi innych kultur
 1. Dekorowanie sali, wykonanie gazetki
 2. W zdrowym ciele zdrowy duch – zwrócenie uwagi na konieczność dbania o jamę ustną
 3. Pogadanka na temat właściwego sposobu mycia zębów.
 4. Stworzenie piramidy zdrowia ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na pokarmy i przekąski zdrowe

    dla zębów).     

 1. Dzień ziemi
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew po kształcie liści,
 • wdrażanie dzieci do dbania o naszą planetę.
 1. Rozwiązywanie zagadek związanych z planetą Ziemią.
 2. Zabawy w zapamiętywanie- ćwiczymy spostrzegawczość.
 3. Projekt plakatu „Ziemia planeta moich marzeń”.

Maj

 1. Konstytucja 3 Maja
 • wspomaganie rozwoju postaw obywatelskich
 • wykonanie gazetki tematycznej
 1. Świat zwierząt
 • zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych.
 • wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt na wsi, w dżungli oraz w zoo.
 • wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego obchodzenia się ze zwierzętami.
 • krzyżówki tematycznie związane ze zwierzętami.
 • odgadywanie nazw zwierząt po odgłosach, jakie wydają.
 • oglądanie albumów ze zwierzętami.
 1. Praca plastyczna „Moje ulubione zwierzątko”
 2. Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego.
 • kształtowanie postawy szacunku do rodziców
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie zaradności i samodzielności .Pogadanka „Zawody naszych mam”
 1. Praca plastyczna „Portret mamy”
 • zagadki ruchowe- zajęcia, które najczęściej wykonują nasze mamy.
 1. Gry i zabawy ruchowe na boisku
 2. Ćwicz razem ze mną
 • wspomaganie rozwoju ogólnej sprawności fizycznej
 1. Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
 2. Poszukiwanie informacji o największych polskich sportowcach.
 3. Wykonanie gazetki tematycznej- Międzynarodowy Dzień Dziecka
 • wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie
 • budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 1. „Dzieci z różnych stron świata” -wykonanie plakatu przez wszystkich uczestników świetlicy (praca

      zbiorowa).

 1. Wykonanie gazetki świetlicowej

Czerwiec

 1. My i nasza szkoła.
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro
 • wyrabianie pozytywnej postawy
 • rozmowa kierowana – „ Dobre strony mojej szkoły to..”
 1. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 2. Praca plastyczna „Szkoła moich marzeń”
 3. Czas na wakacje.
 • kształtowanie postawy koleżeńskości i wzajemnej pomocy podczas zabaw
 • zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego
 • wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego
Skip to content