pozyczka

regulamin swietlicy

Regulamin świetlicy 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Braciejówce

§1

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną głównie dla uczniów klas I – III dojeżdżających do szkoły, w razie potrzeby także dla uczniów klas starszych. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 25 osób. Zapisy do świetlicy prowadzone są na początku roku szkolnego.

§2

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

§3

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 •          zapewnienie opieki wychowankom;
 •          organizowanie pomocy w nauce;
 •          organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 •          organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 •          współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy;
 •          kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 •          kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 •          rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności społecznej.

§ 4

Zasady rekrutacji do świetlicy: Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.

§ 5

Organizacja pracy świetlicy:

Praca świetlicy odbywa się zgodnie z rocznym planem pracy. Plan układa nauczyciel świetlicy, uwzględniając zadania i priorytety wynikające z planu pracy szkoły. Zajęcia programowe dostosowane są do zainteresowań i aktywności dzieci. Godziny pracy świetlicy na dany rok szkolny określa Dyrektor szkoły. Zasady opuszczania świetlicy przez dzieci określają rodzice w pisemnych oświadczeniach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pozostającym w świetlicy zobowiązuje się:

1) ucznia – do zgłaszania się do świetlicy niezwłocznie po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Uczeń chcący wyjść ze świetlicy poza wcześniej ustalonymi godzinami pobytu, zobowiązany jest do okazania pisemnego zezwolenia od rodziców. Ustna prośba dziecka nie będzie uwzględniana.

2) rodziców/opiekunów prawnych - do pisemnego poinformowania wychowawców świetlicy o sposobie opuszczania świetlicy przez ucznia tj.:

 • ·          w przypadku, gdy uczeń jest odbierany przez osoby trzecie, rodzic ma obowiązek przedłożyć stosowne upoważnienie,
 • ·          w przypadku, gdy rodzic zezwala na samodzielne opuszczanie świetlicy przez ucznia, ustala się godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy,
 • ·       każdorazowe zwolnienie dziecka ze świetlicy w godzinach innych niż ustalone na zgłoszeniu rodzic zobowiązany jest potwierdzić pisemnie, a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne,
 • ·         rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci w czasie wskazanym w tygodniowym planie pracy świetlicy, podanym na początku roku szkolnego,
 • ·       rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole,

3) wychowawcę świetlicy - do sprawowania rzetelnej opieki wychowawczej nad uczniami, w tym: stałego kontrolowania ruchu uczniów w świetlicy, nadzorowania bezpieczeństwa uczniów podczas zabaw i gier.

§6

Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej

Uczeń, przebywający w świetlicy, zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

Uczeń może być wykreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy  w przypadku nieusprawiedliwionej, długotrwałej nieobecności.

§7

Dokumentacja świetlicy: Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy. Dziennik zajęć. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

§8

W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.