DOSTĘPNOŚĆ

RODO

  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła  II w Braciejówce


Regulamin obejmuje:

Postanowienia ogólne.

Organy samorządu uczniowskiego.

Zasady działania samorządu uczniowskiego.

Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego.

Prawa i obowiązki samorządu uczniowskiego.

Szkolny Wolontariat

Dokumentacja samorządu uczniowskiego.

Postanowienia ogólne

1. W szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce działa samorząd uczniowski w oparciu o zapis Konwencji Praw Dziecka (art. 13 i 15), art.55, Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu szkoły.

2. Samorząd uczniowski (zwany dalej samorządem) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5. Dyrektor szkoły zapewnia organowi samorządu uczniowskiego – radzie uczniowskiej warunki działania oraz stale współpracuje z tym organem poprzez opiekunów samorządu uczniowskiego.

Organy samorządu uczniowskiego

1. Organami samorządu uczniowskiego są:

Rada Samorządu Uczniowskiego

Samorządy klasowe

2. Rada samorządu uczniowskiego składa się z:

przewodniczącego

zastępcy przewodniczącego

–  skarbnika

–  sekcji organizacyjnej

sekcji kulturalno-oświatowej

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, będący jednocześnie Radą Wolontariatu, wybierany z Rady SU w składzie:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,

–  Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

Skarbnik

–  sekcja organizacyjna

sekcja kulturalno-oświatowa

 

4. Koordynatorem działań Wolontariatu jest nauczyciel katecheta we współpracy z opiekunami samorządu uczniowskiego Główne zadania organów samorządu uczniowskiego:
Do zadań samorządu należy:

1. Uczestnictwo przedstawicieli w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

2. Dbałość o interesy ogółu społeczności uczniowskiej.

3. Troska o sprzęt i wyposażenie szkoły.

4. Udział w ustalaniu kryteriów ocen zachowania uczniów.

5. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia
i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

6. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z radą pedagogiczną
i dyrektorem szkoły.

7. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

8. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej szkoły.

9. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

10. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

Przewodniczący i zastępca:

1. Reprezentują samorząd wobec rady pedagogicznej.

2. Kierują pracą samorządu.

3. Nadzorują pracę sekcji i redakcji „ściennej gazetki” samorządu.

Skarbnik:

1. Gromadzi fundusze uzyskiwane z organizowanych przez samorząd akcji i imprez

2. Zbiera dobrowolne składki na potrzeby szkoły.

Sekcja organizacyjna :

1. Zajmuje się zagospodarowaniem i prowadzeniem gazetki ściennej.

2. Wykonywaniem dekoracji na imprezy szkolne oraz tablicy „Nasi najlepsi”.

Sekcja kulturalno-oświatowa:

1. Organizuje dyskoteki, apele, uroczystości szkolne.

Zasady działania samorządu uczniowskiego

1. Wybory do rady samorządu uczniowskiego przeprowadza się do końca września nowego roku szkolnego.
Do wyborów klasy delegują po trzech przedstawicieli z samorządów klasowych (klasy IVVIII), spośród których wybierani są członkowie rady samorządu uczniowskiego.

2. Wybory odbywają się w ciągu jednego dnia, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Prawo wyboru przysługuje każdemu uczniowi szkoły.

3. Funkcje w radzie samorządu obejmują uczniowie z największą ilością głosów.

4. Rada samorządu zbiera się na zebraniach w miarę potrzeb. Najczęściej jest to jednak raz w miesiącu.

5. Na zebraniach rady samorządu uczniowie mają prawo wyboru opiekuna (ów) samorządu.

6. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok szkolny.

Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego

1. Opiekun pośredniczy między uczniami a radą pedagogiczną.

2. Pomaga, czuwa, doradza i koordynuje pracę samorządu.

3. Zapobiega i pomaga w rozstrzyganiu konfliktów i spraw spornych.

4. Opiekunowie samorządu uczniowskiego wybierani są na 3 letnią kadencję.

Skip to content