DOSTĘPNOŚĆ

RODO

                                                                                                               “Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

                                                                                                                            ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

                                                                                                                             z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                                                                                                                                                 Jan Paweł II

Postanowienia ogólne:

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Koło wolontariatu – skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia:

 1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu
 2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze:

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. Wypełnia sumiennie dziennik wolontariusza.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura  wolontariatu w szkole

1. Na czele klubu stoi opiekun koła wolontariatu Karolina Dolezy
2. Każdy uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce może zostać wolontariuszem.
3. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
4. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
5. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
7. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują dane zadanie.
8. Wolontariusze prowadzą dzienniczki aktywności.

Prace ciągłe:
− współpraca z Dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pracownikami obsługi i administracji oraz organizacjami i kołami działającymi w szkole,
− udział w zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu,
− zagospodarowanie i aktualizacja gazetek ściennych,
− opieka nad młodszymi uczniami w czasie przerw, zabaw szkolnych i w drodze do i ze szkoły,
− pomoc koleżeńska,
− informowanie uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach,
− aktywny udział w akcjach charytatywnych np. zbiórka nakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci, „Cała Polska Czyta Dzieciom”- czytanie przez starszych uczniów młodszym kolegom i koleżankom, Kawiarenka,
− współpraca z pobliskim Domem Pomocy Społecznej,
− współpraca z pobliskim Domem Dziecka,
− pomoc w bibliotece.
Plan Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian.

 

Skip to content